Водещи новиниОбществоПроблеми

Можете да подавате заявления за възстановяване на надплатени винетни такси

На интернет страницата на Националното тол управление www.bgtoll.bg е публикувано заявлението за възстановяване на неоснователно платени такси, което шофьорите, платили повече от три нарушения годишно, трябва да подадат, за да получат парите си обратно.

Според измененията в Закона за пътищата водачите няма да бъдат санкционирани за движение без е-винетка повече от три пъти годишно. Това означава, че ако в рамките на една календарна година едно пътно превозно средство е било регистрирано три пъти да ползва платената пътна мрежа без закупена винетка, последващо негово движение без платена такса няма да се счита за административно нарушение и няма да се санкционира.

Заявлението може да бъде изтеглено от www.bgtoll.bg, в раздел „За нас“, секция „Заявления“. Директният линк към него е ТУК. Документите, които трябва да се представят към заявлението, са копие от регистрационния талон на ППС, копие от документи, удостоверяващи извършено плащане на таксата, документи, доказващи основателността на искането за възстановяване на платената такса, удостоверение от обслужващата банка за банковата сметка и титуляр, посочени от заявителя, и пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от собственикa или ползвател на ППС с изрично посочване на банковата сметка, по която следва да се възстанови сумата.

Заявлението заедно с необходимите документи може да бъде подадено на място в Агенция „Пътна инфраструктура“, в Националното тол управление на адрес: гр. София, бул. „Никола Петков“ №86 или в 27-те областни пътни управления, както и на електронен адрес: [email protected].

Срокът, предвиден в Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни.

Направените до момента разчети от НТУ показват, че ще са необходими около 5 млн. лв. за възстановяване на недължимо платените суми на шофьорите.

Друга промяна в Закона за пътищата е свързанa с корекцията на сгрешена винетка. Според измененията, когато при издаването на електронна винетка е допусната грешка при деклариране на не повече от три символа и/или липсва символ от регистрационния номер на пътното превозно средство, включително на държавата, в която е регистрирано, или на неговата категория, се позволява корекция от съответните длъжностни лица. За да бъде извършена корекцията, е необходимо винетката да е все още валидна и да бъде подадено заявление за промяна на допусната техническа грешка по реда на чл. 10а, ал. 3б от ЗП от страна на собственика или ползвателя.

Когато се установи, че в Република България съществува пътно превозно средство с идентичен на първоначално декларирания във винетката регистрационен номер, заявителят трябва да представи доказателства за заплатената от него винетна такса.

Заявлението за промяна на допусната техническа грешка може да бъде изтеглено от сайта www.bgtoll.bg, в раздел „За нас“, секция „Заявления“. Директният линк към него е ТУК. Към заявлението трябва да бъдат представени и следните документи: свидетелство за регистрация на ППС, касов бон за купена електронна винетка, ако е платена в брой, банково извлечение за купена е-винетка, при плащане, извършено по банков път и пълномощно, в случай, че заявлението не се подава от собственик или ползвател на ППС.

Те могат да се подават до Агенция „Пътна инфраструктура“, Национално тол управление на адрес: гр. София, бул. „Никола Петков“ №86, в 27-те областни пътни управления или на електронен адрес: [email protected].

Заявлението ще бъде разгледано от съответните длъжностни лица, като срокът за извършване на корекция е 3 работни дни от депозирането му. Когато при разглеждането му се установи, че същото не съдържа изброените документи, както и при необходимост от извършване на допълнителни справки, срокът се удължава с времето от тяхното изискване до предоставянето им.

За извършени корекции след дата 10.02.2023 г. промяната в данните на електронната винетка има действие от момента на издаването ѝ. Срокът на валидността ѝ е до изтичането на срока на първоначално издадената.

Според приетите законодателни промени след извършена корекция след 10.02.2023 г. при сгрешена винетка на собственика, на вписания ползвател и на водача на ППС не се налагат наказания за нарушения, регистрирани в периода на валидност на първоначално издадената винетка. Също така не се образува административнонаказателно производство, а образуваните се прекратяват.

В случай, че искането бъде удовлетворено и корекцията бъде извършена платената компенсаторна такса подлежи на възстановяване. За да бъде възстановена собственикът или ползвателят трябва да подаде заявление за възстановяване на неоснователно заплатени такси. Срокът, предвиден в Закона за изменение и допълнение на Закона за пътищата, в който трябва да се възстановят сумите, е пет работни дни.

В случаите на сгрешена винетка не се възстановяват глоби и имуществени санкции, наложени с наказателни постановления или електронни фишове, както и компенсаторни такси, когато е направен отказ за корекция.

Подобни новини

Back to top button