ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Над 5 млн. лева постъпления очаква Община Плевен от управлението на общинските имоти

С 30 гласа „за“, 8 „въздържал се“, против – няма, Общинският съвет на Плевен прие Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Плевен за 2023 г. Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съветниците гласуват годишната програма, която включва прогноза за очакваните приходи и разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с общински имоти, и описание на имотите, които Общината има намерение да предложи под наем, за продажба и за учредяване на ограничени вещни права.

Очакваните приходи от управление и разпореждане на имоти – общинска собственост, през 2023 г. са общо в размер на 8 055 800 лв. Сумата включва 5 535 800 лв. от управлението на общинските имоти и още 2 520 000 лв. от разпореждането с тях.

Заложените за годината приходи от ОП „Жилфонд“ са в размер на 1 655 600 лв., от ОП „Управление на общински земи и гори“ – 1 780 000 лв., от ОП „Център за градска мобилност“ – 1 800 000 лв., от ОП „Акварел“ – 181 200 лв. От отдаване под наем на общински нежилищни имоти и право на поставяне на преместваеми обекти по кметствата Община Плевен очаква приходи в размер на 48 000 лв., от концесии на нежилищни имоти – още 71 000 лв. В Раздел „Разпореждане с имоти – общинска собственост“ записаните постъпления в общинския бюджет са основно от продажбата на сгради – 1 500 000 лв., от продажба на земя – 1 000 000 лв. и от учредени вещни права – 20 000 лв.

Необходимите разходи през 2023 г. за управлението и разпореждането с имотите – общинска собственост, са съответно 3 300 200 лв.

В списъка с имотите, които Община Плевен има намерението да предостави под наем през текущата година, са записани 107 обекта. Имотите, предвидени за продажба, са съответно 103, е посочено в програмата, приета от Общинския съвет. По своята същност Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост е отворен документ и може да бъде допълвана и актуализирана през годината.

Подобни новини

Back to top button