ОбществоОбщинска и държавна администрация

Община Плевен отчита положителни резултати от управлението на общинската собственост

Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление и разпореждане за периода 01.01.2022 г. – 31.12.2022 г. бе представен на днешното заседание на Общински съвет – Плевен. Съветниците приеха отчета с 31 гласа „за“, 8 – „въздържал се“, „против“ – няма.

Съгласно Закона за общинската собственост и Наредба №7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, кметът на Общината ежегодно изготвя и предоставя на Общинския съвет информация за резултатите от управлението и разпореждането с общинската собственост. Сделките по управление и разпореждане с общински имоти се осъществява след решение на Общинския съвет, по ред посочен в цитираните по-горе два нормативни документа.

От справката за приходите от управлението на общински имоти става ясно, че през изминалата една година общинското предприятие „Жилфонд“ е реализирало приходи в размер на 1 604 836 лв., при план 1 364 000 лв. В т.ч. влизат: от жилищни наеми – 590 428 лв., нежилищни наеми – 440 549 лв., наеми на терени – 369 252 лв. Постъпленията от такса за поставяне на хладилни витрини през годината са 2 837 лв., от такса за разполагане на летни градини – 129 330 лв. Приходите от Летния театър са в размер на 16 500 лв., от тротоарно право – 21 624 лв., приходите от нощувки хотел –  24 325 лв. Посочени са и административни такси – 5 785 лв., от неустойки –  3 433 лв.

През 2022 г. реализираните приходи от дейност на ОП „Център за градска мобилност“ са в размер на 1 430 926 лв. при план 1 430 000 лв. Приходите от Автогарата са 368 542 лв., приходите от паркинги и синя зона – 739 143 лв., приходите от други наематели – 240 064 лв., приходи от санкции – 69 153 лв.

Справката за ОП „Управление на общински земи и гори“ показва, че през 2022 г. от дейността си предприятието е реализирало приходи от 1 862 735 лв. с ДДС, при план 1 680 000 лв. Дейностите, осигурили постъпленията, са съответно: приходи и доходи от собственост – 1834 822 лв.; от глоби, санкции, неустойки и наказателни лихви – 21 673 лв.; продажба на документация – 6 240 лв.

През 20222 г. ОП „Акварел“ е реализирала приходи в размер на 159 183 лв. при план 330 000 лв. Това включва: приходи от Рекламно-информационни носители и Рекламно-информационни елементи  – 92 641 лв., от „Зала на смеха“ – 1 080 лв., приходи от „Зоопарка“ – 65 462 лв.

През периода в отдел „Местно икономическо развитие и защита на потребителя“ са реализирани приходи от наеми на нежилищни имоти, право на поставяне на преместваеми обекти – павилиони и наеми от язовири в кметствата на Общината от всички действащи до настоящия момент договори в размер на 46 310 лв. с ДДС, при план 40 000 лв. Приходите от концесии за годината са 157 063 лв., като в тази сума влизат 24 504 лв. от концесионни договори, сключени от Общината и 132 558 лв. от концесии на Министерството на енергетиката.

Относно разпореждането с общински имоти в отчета се посочва, че през 2022 г. от отдел „Управление и разпореждане с общинската собственост“ са организирани 30 публични търга за продажба на 33 общински недвижими имота. Реализирани са 18 сделки за продажба на общински недвижими имоти на обща стойност 1 070 587 лв. с ДДС. Сключени са 3 окончателни договора за учредяване възмездно право на строеж върху общински поземлени имоти за сделки, реализирани и платени през 2021 г. От предложените за продажба чрез търг общински имоти  през периода не са продадени 14 имота с първоначална обща цена 774 420 лв.

Обобщено от разпореждането с общински недвижими имоти през 2022 г. в отдел „Управление и разпореждане с общинската собственост“ са реализирани приходи в размер на 6 436 380 лв. Към 31.12.2022 г. в актовите книги за общинска собственост са записани и се съхраняват досиетата на 13 661 акта за общински имоти. От тях действащи са 9 663 бр., като през отчетния период са съставени 112 акта за общинска собственост. В процес на преактуване са всички имоти на територията на общината, за които е влязла в сила Кадастрална карта.

Подобни новини

Back to top button