ОбществоОбщинска и държавна администрацияСоциални

Два социални проекта на Община Плевен са одобрени за финансиране

На 20.02.2023 г. беше подписан Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0165 по проект “Грижа в дома в община Плевен“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, процедура BG05SFPR002-2.001 „ГРИЖА В ДОМА“. Проектът е на стойност 2 621 320 лв. и ще стартира на 01.07.2023 г. със срок 30.06.2024 г. С подписването на договора Община Плевен осигурява непрекъснатост на услугата по проект „Патронажна грижа + в община Плевен“ (финансиран по Договор № BG05M9OP001-6.002-0192-C01, процедура  BG05M9OP001-6.002 – „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +“, ОПРЧР), която получаваха 476 лица за периода 01.10.2021 – 31.12.2022 г., както и на проект BG05M9OP001-6.004-0200-C01 „Патронажна грижа + в община Плевен – Компонент 2“, който е със срок на  изпълнение 30.06.2023 г.

Целевите групи по проектите „Патронажна грижа + в община Плевен“ и „Патронажна грижа + в община Плевен – Компонент 2“ са възрастни хора над 54-годишна възраст, които нямат определени от ТЕЛК вид и степен на увреждане, и лица с определени от ТЕЛК вид и степен на увреждане без чужда помощ.

Услугата „Патронажна грижа“ представлява комплексен подход за предоставяне на интегрирани почасови мобилни здравно-социални услуги на територията на община Плевен. Тя е насочена към хората в невъзможност за самообслужване, както и за хора с увреждания, чрез съчетаване на комплексни действия в посока на осигуряване на дългосрочна грижа, включително социална, здравна и психологическа, в домашна среда, както и на подкрепа за организиране на ежедневието и създаване на условия за социални контакти.

„Подкрепа за реформиране на системата от социални услуги в Община Плевен“ е вторият одобрен социален проект на Общината по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, ПРИОРИТЕТ 2 „Социално включване и равни възможности“, Процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет”.

Проектът е фокусиран върху прилагането на интегрирани мерки с оглед изпълнението на правомощията на Община Плевен, свързани с осъществяването на отговорностите й по реда на Закона за социалните услуги, Закона за хората с увреждания и Закона за личната помощ. Подкрепата за реформиране на общинския капацитет в сферата ще допринесе за по-благоприятно развитие на процесите в системата на социалните услуги и ще улесни прехода към новите механизми на местно ниво. Реализацията на проекта ще допринесе за плавното и безпроблемно въвеждане на реформите в областта на социалните услуги и ще ускори предоставянето на по-ефективна, ефикасна и качествена грижа на лицата от най-уязвимите групи от населението ни. За целта по проекта ще се реализират взаимосвързани дейности, включващи: обособяване на фронт-офис, доставка на оборудване и обзавеждане; наемане, обучение и супервизия на персонал от 5 щатни служители за осъществяване на правомощията по ЗЛП, ЗХУ и ЗСУ на общинско ниво; изготвяне на анализи и проучване на състоянието на всяка социална услуга; подпомагане и консултиране разработването на програми за качество на социални и интегрирани социално-здравни услуги; провеждане на разяснително-информационни кампании на местно ниво относно предоставяните социални и интегрирани здравно-социални услуги. Бюджетът на проекта е 317 800 лева, а срокът на изпълнението му – 24 месеца.

Подобни новини

Back to top button