ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Удължават договори на културни и обществени структури за общински имоти

С поредица от свои решения Общински съвет – Плевен, удължава договори за безвъзмездно управление и ползване на общински имоти за нуждите на културни и обществени структури в областния център.

Местният парламент удължи договор на Плевенска филхармония за безвъзмездно управление на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост, представляващ част от сграда Зала за обществени прояви „Катя Попова“. „С договор от март 2018 г. помещенията са предоставени на Филхармонията за срок от 5 години, като в същите културният институт съхранява нотни материали и музикални инструменти. Тъй като срокът на този договор изтича на 21 март тази година, директорът на Филхармонията е поискал удължаване с нови 5 години“, информира Мартин Митев, председател на местния парламент. Общинският съвет прие решението за удължаване на договора единодушно.

В Общината е постъпило писмо и от директора на Дома за медико-социални грижи за деца в Плевен за удължаване срока на договор за предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим нежилищен имот – публична общинска собственост /5 сгради и 3 самостоятелни обекти в сграда/ на ул. „Стоян Михайловски“. Имотът е предоставен за нуждите на Дома с договор от 15 април 2013 г. за срок от 10 години. Съветниците подкрепиха искането за продължаване на договора с нови 10 години. ДМСГД – Плевен е лечебно заведение, създадено от държавата, осигуряващо високоспециализирана комплексна подкрепа на деца с хронични заболявания, недоносеност, увреждания, които имат нужда от продължително медицинско наблюдение, ежедневна рехабилитация и подкрепа за ефективна социална интеграция.

С решение на Общинския съвет се учредява безвъзмездно право на ползване за още 5 години и за общински имот за нуждите на Съюза на учените в България – клон Плевен. Организацията използва етаж от административна сграда на ул. „Васил Левски“ №150 в Плевен, съгласно договор от м. февруари 2018 г. Тъй като срокът на сключения договор изтича проф. дсн Атанас Кирилов – председател на СУБ – клон Плевен, е заявил желание за удължаването му за срок от 5 години. Целите на Сдружението са да съдейства за развитието на науката и висшето образование в страната.

Безвъзмездно право на ползване върху общински имот за нови 10 години се учредява и за Сдружение КТ „Подкрепа“ за нуждите на Синдикалния регионален съюз. По силата на договор от м. април 2013 г. синдикатът ползва помещение в сграда на ул. „Васил Левски“ №176.

Разходите, свързани с текущото обслужване и поддръжка на предоставените имоти, както и данък сгради и такса битови отпадъци са за сметка за ползвателите, се посочва в решенията на Общински съвет – Плевен.

Подобни новини

Back to top button