БизнесОбществоТърговияУслуги

Евродепутатите одобриха обновените правила на ЕС за безопасност на продуктите

Актуализираният закон ще гарантира, че продуктите в ЕС, независимо дали се продават онлайн или в традиционни магазини, отговарят на най-високите изисквания за безопасност.

В четвъртък евродепутатите одобриха преразгледаните правила за безопасност на нехранителните потребителски продукти с 589 гласа „за“ и 13 гласа „против“. С новия регламент действащата Директива относно общата безопасност на продуктите се привежда в съответствие с новостите в цифровизацията и нарастването на онлайн пазаруването.

Подобряване на оценките на безопасност

За да се гарантира, че всички продукти, пуснати на пазара, са безопасни за потребителите, Регламентът относно общата безопасност на продуктите включва мерки, с които се гарантира, че при оценките на безопасност се вземат под внимание рисковете за най-уязвимите потребители (напр. децата), аспектите свързани с пола и рисковете за киберсигурността.

Пазарен надзор и онлайн магазини

Новият регламент разширява обхвата на задълженията на икономическите оператори (като производител, вносител, дистрибутор), увеличава правомощията на органите за пазарен надзор и въвежда ясни задължения за доставчиците на онлайн места за търговия. Онлайн местата за търговия си сътрудничат с органите за пазарен надзор с цел намаляване на рисковете. Надзорните органи могат да разпоредят на онлайн местата за търговия да премахнат или блокират достъпа до офертите на опасни продукти без ненужно забавяне и във всички случаи в рамките на два работни дни.

Продуктите, които са с произход извън ЕС, могат да бъдат пускани на пазара само ако има установен икономически оператор в Съюза, който отговаря за безопасността им.

Ефективни процедури за изтегляне от пазара

Преработеното законодателство подобрява процедурата за изтегляне на продукти, тъй като понастоящем процентът на връщане остава нисък, като около една трета от потребителите в ЕС продължават да използват изтеглени от пазара продукти.

Ако даден продукт трябва да бъде изтеглен от пазара, потребителите трябва да бъдат информирани директно и да им бъде предложена поправка, замяна или възстановяване на стойността на иззетия продукт. Потребителите също така ще имат право да подават жалби или да предявяват колективни искове. Информацията относно безопасността на продуктите и възможностите за правна защита трябва да бъде достъпна на ясен и разбираем език. Системата за бързо предупреждение за опасни продукти (порталът Safety Gate) ще бъде модернизирана, за да се даде възможност за по-ефективно откриване на опасни продукти и ще бъде по-достъпна за хората с увреждания.

Цитат

Докладчикът Дита Харанзова (Renew, Чехия) заяви: „Благодарение на този закон ние защитаваме най-уязвимите потребители, особено децата. През 2020 г. 50 % от продуктите, посочени като опасни, са били с китайски произход. С този закон предприехме решаваща стъпка срещу тези, които не продават безопасни продукти в Европа.

За всеки продаден продукт трябва да има някой, който да носи отговорност в рамките на ЕС. Опасните продукти ще бъдат премахнати от уебсайтовете след два дни. Потребителите ще бъдат информирани директно по електронната поща, ако са закупили опасен продукт. В допълнение, те ще имат право на поправка, замяна или възстановяване, ако даден продукт бъде иззет. След като този закон влезе в сила, в Европа ще има по-малко опасни продукти“.

През 2021 г. 73% от потребителите са пазарували онлайн (в сравнение с 50% през 2014 г.), като през 2020 г. 21% са поръчвали стоки извън ЕС (8% през 2014 г.). Според годишния доклад на Safety Gate за 2020 г. 26% от уведомленията за опасни продукти се отнасят до продукти, продавани онлайн, докато най-малко 62% се отнасят до продукти, идващи от държави извън ЕС и ЕИП.

Предвижда се новите правила да спестят на потребителите в ЕС около 1 млрд. евро през първата година и приблизително 5,5 млрд. през следващото десетилетие. Чрез ограничаване на броя на опасните продукти на пазара новите мерки ще намалят вредите, причинени на потребителите в ЕС поради предотвратими злополуки, свързани с продукти (оценявани днес на 11,5 млрд. евро годишно), както и разходите за здравно обслужване (изчислени на 6,7 млрд. евро годишно).

Следващи стъпки

Съветът също ще трябва официално да одобри текста преди публикуването му в Официален вестник на ЕС и влизането му в сила. Регламентът ще се прилага 18 месеца след влизането му в сила.

Подобни новини

Back to top button