ОбществоПолитикаСоциални

Списъците с общински жилища са актуализирани по фондове

507 са определените за настаняване

Общински съвет – Плевен, определи броя, вида и местонахождение на отделните видове общински жилища по фондове. Съветниците разгледаха предложението в изпълнение на изискванията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и настаняване в общински жилища. Съгласно посочените нормативни документи ежегодно, в срок до 31 март на съответната година Общинският съвет приема по предложение на Кмета на Общината списък, в който се определят броя, вида и местонахождението на отделните видове общински жилища. Разпределението им по фондове може да бъде променяно съобразно потребностите на общината.

Със свои предходни решения Общинският съвет промени фонд „Жилища под наем“ и фонд „Жилища за продажба“, като определи списък с общо 78 общински жилища, за които да се проведат процедури за продажбата им на наематели по реда на Наредба №18. Справката за 2022 г. показва, че от фонд „Жилища за продажба“ са продадени 21 общински жилища на стойност 1 525 000 лв. и 3 жилища от фонд „Ведомствен“ на стойност 297 400 лв. Общата стойност на реализираните приходи от продажбите за миналата година възлиза на 1 822 400 лв. От началото на тази година до момента са реализирани разпоредителни сделки за още 8 общински жилища с правоимащи наематели на обща стойност 574 200 лв.

Вследствие на осъществените продажби общинските жилища във фонд „Жилища за продажба“ от 78 броя вече са 49. Част от правоимащите наематели – на 22 общински жилища, са заявили откази от процедурата по закупуването им поради финансови причини, като например невъзможност да съберат необходимите средства за заплащане на продажната цена, лоша кредитна история и др. Затова предложението бе тези 22 жилища да преминат от фонд „Жилища за продажба“ във фонд „Жилища под наем“, при което във фонда за продажба остават 27 жилища. Процедурите по продажба за тях продължават, като за 10 от тези жилища вече има изготвени пазарни оценки.

При обсъждане актуализацията на общинския жилищен фонд в Плевен стана ясно още, че през 2022 г. са освидетелствани като негодни за ползване и са съборени 14 общински жилища от фонд „Жилища под наем“, с която бройка също следва да се намали общата численост на този фонд.

Представени бяха и справки за промени съгласно протоколи на Комисията за решаване жилищните нужди на гражданите /КРЖНГ/. Измененията са както следва: от фонд „Ведомствен“ във фонд „Жилища под наем“ да се прехвърлят поради картотекиране на наемателите 2 жилища, и от фонд „Жилища под наем“ във фонд „Резервен“ да се прехвърлят 2 общински жилища, поради установена необходимост за увеличаване на броя им във фонда.

След като се запозна с пълната информация за състоянието на общинския жилищен фондове, Общинският съвет определи броя, вида и местонахождение на отделните видове общински жилища по фондове, както следва:

  • Фонд „За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди“ – 507 броя;
  • Фонд „За продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици, чиито имоти са отчуждени за общински нужди“ – 27 броя;
  • Фонд „Ведомствен“ -15 броя;
  • Фонд „Резервен“ – 4 броя.

Подобни новини

Back to top button