БизнесОбщинска и държавна администрацияСтраната

До 18 април фирмите декларират и внасят авансови вноски по ЗКПО

След седмица изтича срокът за подаване на декларация за определяне на вида и размера на авансовите вноски за 2023 година, напомнят от плевенския офис на Националната агенция за приходите (НАП). Дружествата подават декларацията по чл. 87а и чл. 88 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) до 18 април, първият работен ден след законоустановения краен срок – 15 април. Формулярът се подава от лицата, подлежащи на облагане с корпоративен данък по реда на ЗКПО, както и от физически лица, извършващи стопанска дейност като търговци по смисъла на Търговския закон, включително еднолични търговци, и от физически лица, регистрирани като земеделски стопани, избрали доходът от стопанската им дейност да се облага с данък върху годишната данъчна основа по чл. 28 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
Декларация не подават лицата, които са освободени от авансови вноски и не са избрали да правят такива съгласно чл. 83, ал. 3 от ЗКПО. Това са: лицата, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (2021 година) не превишават 300 000 лв., както и новоучредените през 2022 г. и през 2023 г. данъчно задължени лица, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.
Декларация се подава и ако прогнозният данъчен финансов резултат е отрицателна или нулева величина, но лицето е задължено да извършва авансови вноски.
До момента в офис Плевен общият брой на задължените лица, които са подали декларации по чл. 88 от ЗКПО и по чл. 87а, ал. 2 и 3 от ЗКПО за авансови вноски, са 763.
Формулярът се подава само по електронен път, чрез Портала за електронни услуги на приходната агенция, достъпни с електронен подпис.
Срокът за внасяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък за януари, февруари, март и април и на тримесечните авансови вноски за първо тримесечие за корпоративния данък по ЗКПО за 2023 година е 18 април, вторник, тъй като 15 април е почивен ден.
Най-бързо и лесно внасяне на суми към бюджета – без такси, се извършва чрез виртуален ПОС терминал (е-услугата за плащане с карти) в портала за електронни услуги на НАП.
Повече информация за попълване на декларациите и за плащане на дължимите данъци клиентите на НАП могат да получат на телефони: 0700 18 700 или 02 9859 6801, на цена, съгласно тарифата на съответния оператор и в сайта на приходната агенцията.

Подобни новини

Back to top button