БизнесОбществоТранспортУслуги

40 проекта за подобряване и разширяване на улици по ПРСР 2014-2020 минават на следващ етап

Вижте кои са от област Плевен

40 проектни предложения по процедура „Улици“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. преминават на последващ етап за обработка по процедурата – Оценка на Административно съответствие и допустимост.

След получено писмо от Управляващия орган на ПРСР 2014-2020 г. с уведомление за приключила оценителна комисия за разглеждане на възражения срещу присъдения брой точки по критериите за оценка по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.017 – Улици по подмярка 7.2, Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА) завърши окончателното класиране на проектите на етап „Предварителна оценка“. На интернет страницата на ДФ „Земеделие“ е публикуван списък с класираните проекти.

Припомняме, че определеният бюджет по процедура „Улици“ е в размер на 68 453 000 лева. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ постъпилите проекти са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, като е извършено предварително класиране на 108 проекта с общ размер на заявената субсидия – 198 012 637,16 лева. Заявената безвъзмездната финансова помощ по класираните 40 проекта е в размер на 75 286 518,95 лева. В тази връзка, подадените проектни предложения се обработват в условията на ограничен бюджет.

Подобни новини

Back to top button