ОбществоПолитика

ОбС – Плевен заседава по 29 точки, в дневния ред са отчети на общински фирми и проект за ремонт на спортни площадки

Общински съвет – Плевен, се събира за редовно заседание днес /25 май/ от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 29 предложения. Традиционно сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/.

Заседание ще започне с преразглеждане на Решение №1366 от 27 април тази година, върнато за ново обсъждане от Областния управител на Плевен. Решението касае схема за разпределение ползването на поземлен имот от Математическа гимназия „Гео Милев“ – Плевен и Средношколско общежитие „Данаил Попов“, Плевен. Решението е върнато с мотив, че е незаконосъобразно.

Днес ще бъде разгледана и Стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Плевен за периода 2023 – 2025 г. Съгласно Закона за предучилищното и училищното образование подкрепата за личностно развитие се осигурява на всички деца и ученици в съответствие с техните индивидуални потребности. Дейностите от общата подкрепа за личностно развитие, с които не всички училища могат самостоятелно да се справят и изискват общинско координиране са: кариерно ориентиране на учениците, библиотечно-информационно обслужване, грижа за здравето, осигуряване на общежитие, дейности по превенция на насилието, превенция на обучителните затруднения и логопедична работа.

Трета точка в дневния ред е годишни отчети и баланси за 2022 г. на публичните предприятия – еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала, обсъждане на дивидента, дължим на Община Плевен за 2022 г. и избор на експерт-счетоводители за заверка на годишните финансови отчети на дружествата за 2023 г. Вносител на предложението е Постоянната комисия по „Стопанска политика и транспорт“.

Съветниците обсъждат и две предложения за кандидатстване на Общината с проекти – за обновяване на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ и за ремонт на площадки за лекоатлетически хвърляния. Съгласно изискванията всяко предложение за проект трябва да бъде придружено от решение на Общинския съвет за съгласие за кандидатстване. Проектът „Обновяване и модернизация на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ е по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Национален план за възстановяване и устойчивост. Общият размер на помощта по процедурата за Северозападния район за планиране е 25 165 833,34 лв. с ДДС, като максималната стойност за проектното предложение е ограничена до 6 000 000 лева с ДДС. Крайният срок за подаване е 16 юни.

Вторият проект е за ремонт на площадки за учебно-тренировъчна работа в Плевен за хвърляне на диск и чук, за хвърляне на копие и за тласкане на гюле. И трите са с параметри, отговарящи на изискванията на Международната асоциация на лекоатлетическите федерации. Предвижда се монтаж и на три трибуни с 54 места, включително зона за зрители в неравностойно положение, осигуряване на 5 паркоместа, паркомясто за линейка и 10 места за велосипеди. Проектът включва и видеонаблюдение.

Предложение за възлагане на услуга от общ икономически интерес „Грижа в дома“ по проект „Грижа в дома в община Плевен“, финансиран по програма „Развитие на човешките ресурси 2021-2027 г.“, е седма точка в дневния ред. Настоящият проект надгражда дейностите по проект „Патронажна грижа + в Община Плевен“, финансирани по ОПРЧР 2014 – 2020 г., като осигурява без прекъсване почасови здравно – социални услуги в дома за 500 нуждаещите се лица с увреждания и възрастни хора.

Общинските съветниците ще обсъждат предложение и за утвърждаване на списък на общинските жилища от фонд „Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18, както и определяне на продажни цени на жилищата. Точката влиза за втори път след като отпадна от дневния ред на заседанието през април. Две комисии са дали становища по предложението – ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” и ПК по „Бюджет и финансова политика”.

Две от точките този месец са за предоставяне на общински имоти за нуждите на обществени организации в Плевен – за учредяване на безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Рицари без броня“ и за отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Клуб идея“. Ще бъдат гласувани и предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Ловно-рибарско дружество Плевен“ – Плевен, за нуждите на ловно-рибарските дружини в с. Пелишат и с. Ясен.

Общинският съвет ще определи и базисни наемни цени за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд за стопанската 2023 – 2024 година.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред на заседанието за м. май са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-25052023-g

ОбС – Плевен

Подобни новини

Back to top button