ОбразованиеОбществоПолитика

Плевен ще кандидатства с проект за обновяване на Средношколско общежитие „Данаил Попов“

Община Плевен ще кандидатства за външно финансиране с проект „Обновяване и модернизация на Средношколско общежитие „Данаил Попов“ по процедура „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Общинският съвет даде съгласието си по подготвеното предложение на днешното заседание.

Целта на процедурата е създаване на условия за равен достъп до образование чрез изграждане на благоприятна среда, която да съдейства за повишаване мотивацията за учене и подобряване на образователните резултати на децата. Специфична цел на процедурата е създаване на качествени и модерни условия за живот и учене на учащите, които не живеят в населеното място, в което се обучават, чрез ремонт, реконструкция и оборудване на общежитията в системата на училищното образование. Общият размер на помощта по процедурата за Северозападния район за планиране е 25 165 833,34 лв. с ДДС, като максималната стойност за проектното предложение е ограничена до 6 000 000 лева с ДДС. Крайният срок за подаване на проектното предложение е 17,30 ч. на 16 юни.

Съгласно изискванията всяко предложение за изпълнение на инвестиция трябва да бъде придружено от решение на Общинския съвет, с което се изразява съгласие за кандидатстване по проекта и се декларира, че съответното общежитие ще продължи да функционира като такова и няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години.

Средношколско общежитие „Данаил Попов“, гр. Плевен е основано през 1992 г. От началото на учебната 2022/2023 година Общежитието носи името на видния плевенчанин и изтъкнат представител на национално-освободителното ни движение Данаил Попов. За 230 деца от VI до XII клас, обучаващи се в различни училища в града, образователната институция е като техен втори дом. Възпитателният процес е осигурен от квалифицирани педагогически специалисти по учебните предмети, като учениците получават и безплатно консултиране.

Подобни новини

Back to top button