ОбществоСтраната

Ще има сирени в 12 часа на 2 юни

С решение №211/31.05.1993 г. на Министерския съвет, 2 юни е обявен за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, чиято памет се почита с вой на сирени.
В тази връзка и в изпълнение на чл. 34 от „Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”, приета с ПМС №48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр. 20 от 09.03.2012 г., изм. и доп. ДВ бр. 61 от 02.08.2019г., на 2 юни 2023 година в 12:00 часа ще се проведе тест със сиренната система.
Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) в продължение на две минути, като ще бъде излъчен акустичния сигнал „Въздушна опасност”.

Подобни новини

Back to top button