ЗдравеНаукаОбщество

Проф. Тони Веков вече не е декан на Факултет „Фармация“, Общото събрание го освободи предсрочно

На 21.06.2023 г. се проведе отчетно Общо събрание на Факултет „Фармация“, на което ректорът проф. д-р Добромир Димитров внесе допълнителна точка в дневния ред за отзоваване на проф. Тони Веков като декан на Факултет „Фармация“ на Медицински университет – Плевен. Искането е на основание чл. 32, ал. 1, т. 8 от Закона за висшето образование и чл. 41, ал. 1, т. 10 от Правилника за устройството и дейността на МУ-Плевен. Точката бе приета и след изслушване на мотивите за направеното предложение, то бе подложено на тайно гласуване от делегатите на Общото събрание на Факултет „Фармация“. С мнозинство членовете гласуваха за предсрочното освобождаване на проф. Тони Веков от длъжността декан.

В изложението на мотивите за направеното предложение ректорът проф. Добромир Димитров акцентира на системното неизпълнение от страна на проф. Веков на правата и задълженията на декан, който по закон следва да отговаря за цялостната организация на дейността на факултета.

На първо място, като член на академичния състав, проф. Тони Веков не присъства физически на работното си място във Факултета, което е доказано с многократни проверки и чрез електронната система на висшето училище.

На второ място, като член на Ректорския съвет, той не участва в заседанията на този орган на управление на висшето училище, където се обсъждат и решават важни въпроси относно развитието на Университета, функционирането на отделните факултети, в т.ч. кадрово обезпечаване, обявяване на конкурси за академични длъжности, планиране на официални и тържествени събития, участие в проекти, студентски казуси и др. Демонстративното неучастие в заседанията на органи на управление на висшето училище от страна на декана се отразява негативно не само на  преподаватели и студенти, но и на реализацията на Стратегията за развитие на Факултет „Фармация“ за периода 2021-2025 г.

На трето място, въпреки че проф. Тони Веков публично посочва своята принадлежност към Висшето училище като декан на Факултет „Фармация“, той представлява интересите на други субекти – частни търговски дружества, в лицето на „Български кардиологичен институт“ АД и „МБАЛ Сърце и мозък“ АД. Последните публично и целенасочено разпространяват информация чрез публикации и изявления в национални медии за реални намерения за откриване на нов частен медицински университет. Това поведение не съответства на добрите образователни практики и етични принципи и следва да се определи като злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на Университета. В края на обръщението си ректорът проф. Димитров заключи, че съчетаването от проф. Тони Веков на академична и административна длъжност в качеството му на академичен преподавател и декан на Факултет „Фармация“ към МУ-Плевен с представляването на частни инвеститорски интереси, насочени към разкриване на нови конкурентни образователни структури, е недопустимо и неморално. Проф. Димитров завърши с апел към академичната общност да подкрепят внесеното предложение за предсрочно прекратяване на мандата на проф. Тони Веков като декан, за да се даде шанс на най-младия факултет за свободно развитие по чист и възходящ академичен път.

Подобни новини

Back to top button