Без категория

Представят проект за Общинска програма за закрила на детето в ресорната здравна комисия

Проект за Програма за закрила на детето на Община Плевен за 2023 г. влиза за обсъждане в Постоянната комисия по „Здравеопазване и социална дейност“ в Общинския съвет – Плевен. Предложението е изготвено от дирекция „Социално подпомагане“ и внесено до председателя на Общинския съвет Мартин Митев и кмета на Общината Георг Спартански. Съгласно Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, от социалната дирекция внасят за одобрение проекта, като преди това документът е обсъден с всички заинтересовани институции. При изготвянето му са взети предвид националното законодателство, европейските директиви и местните специфики.

Основните цели, заложени в проекта, са: Равенство на шансовете за развитие на всички деца; Осигуряване право на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи; Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; Развитие на качествено образование и живот без насилие за всички деца; Насърчаване участието на децата; Спорт, култура и дейности в свободното време; Мониторинг и контрол на грижата за децата; Защита правата на децата в дигиталната ера и превенция на рисковете в мрежата.

С цел равен шанс за развитие на всички деца програмата предвижда гарантиране на достъп до качествено и приобщаващо образование с фокус върху децата с увреждания и включването им в социалния живот. Предвиждат се дейности за повишаване квалификацията на медицинските специалисти от здравните кабинети в детски градини и училищата, и тематични здравни беседи с участието на родители. Програмата акцентира и върху правото на детето на достъп до здравни грижи. В тази част документът включва: популяризиране на здравословното хранене; повишаване на здравната култура на деца и родители; провеждане на информационни кампании за рисковете от употребата на наркотични вещества; работа с рискови целеви групи; подобряване на грижата за психичното здраве на децата. Важна част от проекта е насърчаване на детското участие в образователни, доброволчески и обществени инициативи. Акцентира се и върху дейности за насърчаване на деца с изявени дарби.

Подобни новини

Back to top button