ОбществоПолитика

Общински съвет – Плевен заседава утре, две от точките са за процедури за съдебни заседатели

Общински съвет – Плевен, се събира за редовното си заседание в четвъртък – 29 юни, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред включва 46 предложения. Традиционно сесията ще се излъчва в реално време на интернет страницата на институцията: https://obs.pleven.bg/

Първа точка в дневния ред е предложение за промени в Наредба №3 за обществения ред при ползване на пътни превозни средства на територията на общината. Повод за предложените изменения е писмо от директора на ОП „Център за градска мобилност“ и приложени към него указания от Обмудсмана на Република България и от Националното сдружение на общините, за облекчаване на условията и осигуряване на възможност собствениците на електрически автомобили с новите зелени номера в общината да паркират безплатно в зоните, определени за почасово платено паркиране.

Заседанието ще продължи с обсъждане на допълнения по още два нормативни акта – Наредба №1 за обществения ред и опазване на общинските и др. имоти за общо ползване на територията на общината, и Наредба №2 за опазване на околната среда. За одобрение ще бъде представена и бюджетна прогноза за периода 2024 – 2026 г. за постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности на Община Плевен, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за същия период. Съветниците ще разгледат предложени изменения и в Разчета за капиталови разходи на общината за текущата година.

Две от точките в дневния ред за юнската сесия са за откриване на процедури за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Плевен и създаване на съответните временни комисии за провеждане на процедурите. От района на Общински съвет – Плевен предстои за двете съдебни инстанции да бъдат предложени 75 съдебни заседатели за Окръжния съд и още 99 за Районен съд – Плевен.

Седма точка в предварителния дневен ред е проект за общинска Програма за закрила на детето за 2023 г., след което за обсъждане влизат поредица от предложения за предоставяне на общински имоти в Плевен за стопанисване и ползване от обществени организации: Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Диабет“ върху общински имот на бул. „Русе“ №1; Изменение в решение на Общинския съвет относно безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим имот от Сдружение „Съюз на учените в България“; Предоставяне безвъзмездно за управление на Министерството на регионалното развитие и благоустройство за нуждите на Териториално звено „Гражданска регистрация и административно обслужване” (ГРАО) на недвижим нежилищен имот – част от четириетажна административна сграда на пл. „Възраждане” №2; Предоставяне безвъзмездно за управление на Висшия съдебен съвет чрез Окръжна прокуратура, за нуждите на Районна прокуратура – Плевен, на нежилищен имот – частна общинска собственост, на ул. „Васил Левски“ №176; Учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „ФК Вихър – гр. Славяново” върху недвижим, нежилищен имот – частна общинска собственост, представляващ спортно игрище в землището на Славяново; Предоставяне за възмездно ползване на „Български пощи“ на помещение в административно – търговската сграда в с. Беглеж за извършване на универсална пощенска услуга; Отдаване под наем без публичен търг или конкурс на Сдружение “Спортен клуб по шахмат Плевен ХХІ”, на недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, на бул. ”Ген. Скобелев” №20.

Общински съвет – Плевен ще обсъжда този месец и ново предложение за разглеждане и утвърждаване на списък на общински жилища от фонд “Жилища за продажба”, които да бъдат продадени на наематели, настанени в жилищата по административен ред и отговарящи на условията на Закона за общинската собственост и общинската Наредба №18, както и определяне на продажни цени на жилищата.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за заседанието на Общински съвет – Плевен, за м. юни са публикувани на интернет страницата на институцията, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-29062023-g

ОбС – Плевен

Подобни новини

Back to top button