ОбществоПолитика

Одобрена е бюджетната прогноза за 2024 – 2026 на Община Плевен

Общински съвет – Плевен, одобри бюджетната прогноза на Община Плевен за периода 2024-2026 г. Прогнозата касае постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за периода.

Със свое решение Министерският съвет стартира бюджетната процедура за 2024 година. С последващи указания от министъра на финансите до първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и общините, е даден срок за подготовка и представяне на бюджетните прогнози за периода 2024-2026 година. Съгласно Закона за публичните финанси, в бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за общински сметки за средствата от ЕС и динамиката и състоянието на общинския дълг.

Бюджетната прогноза на Община Плевен за посочения период е разработена на база действащи стратегически документи на местно ниво, като „Концепция за пространствено развитие на община Плевен (2014-2025 г.)“, „План за интегрирано развитие на община Плевен (2021 – 2027 г.)“, планираните средства и касовото изпълнение на бюджетите от предходните години и др.

В бюджетната прогноза, представена и одобрена днес от Общинския съвет, е записано, че за периода не се предвижда изменение на размерите на данъците и таксите, постъпващи по бюджета на Общината в частта „Местни приходи“, което е тенденция за устойчивост на местните финанси. Не са предвидени и съществени отклонения в приходите от Данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин, при все че този вид приход е пряко обвързан с динамиката на пазара на недвижими имоти, при която през последните няколко години не се наблюдават съществени изменения.

В документа се посочва още, че в него намират отражение действията, насочени към повишаване събираемостта на местните приходи и ефективно и целесъобразно разходване на общинските средства, целящи поддържане и развитие на предоставените от Общината услуги, съобразени с потребностите на местната общност. Това се постига чрез усъвършенстване на системите за финансово управление и контрол, спазване на фискални правила и ограничения, усвояване на средства от Европейските фондове, създаване условия за развитие на местната икономика и др. Община Плевен е финансово стабилна и няма в дългосрочен план да наруши разпоредбите на Закона за публичните финанси по отношение на неразплатените разходи и поетите ангажименти, освен при възникване на непредвидени обстоятелства, се посочва още в одобрената финансова прогноза.

Подобни новини

Back to top button