ОбществоПолитикаПраво

Стартираха процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Плевен

Общински съвет – Плевен, стартира процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Плевен. Днес бе определена 7-членна временна комисия за провеждане на двата избора и утвърдени образци на необходимите документи. От района на Общински съвет – Плевен предстои да бъдат избрани общо 174 съдебни заседатели за двете съдебни инстанции – 75 за Окръжния съд и 99 за Районния.

В деловодството на Общински съвет – Плевен, са постъпили писма от административните ръководители на Апелативен съд – Велико Търново и Окръжен съд – Плевен за откриване на процедурите по изготвяне на предложения за съдебни заседатели за двете съдебни инстанции за нов 4-годишен мандат. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Плевен, е определило общо 99 съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, които трябва да бъдат избрани от Общински съвет – Плевен. Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Велико Търново, е определило 90 съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, като от района на Общински съвет – Плевен, трябва да бъдат предложени 75 от тях.

Съгласно Закона за съдебната власт, съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

– възраст от 21 до 68 години;

– имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район;

– имат завършено най-малко средно образование;

– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– да не страдат от психически заболявалия;

– да не са съдебни заседатели в друг съд;

– да не са общински съветници от съдебния район;

– да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район;

– да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка за съдебни заседатели за съответния съд, трябва да имат квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Необходими документи за подаване:

Кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и за Районен съд – Плевен ще подават следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 – по образец)
 2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ, (Приложение №2 – по образец);
 3. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3 – по образец);
 4. Писмено съгласие по чл.68, ал.З, т.7 от ЗСВ (Приложение №4 – по образец);
 5. Данни за лицата по чл.68, ал.З, т.5 от ЗСВ (Приложение №5 – по образец).
 6. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 7. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 8. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 9. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 10.  Мотивационно писмо;
 11.  Писмено съгласие;
 12.  Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Кандидатите за съдебни заседатели и по двете процедури подават посочените документи в деловодството на Общински съвет – Плевен в срок от 3.07.2023 г. до 21.07.2023 г.

Определена временна комисия за

провеждане на двата избора – състав и задачи:

Процедурите по двата избора ще бъдат проведени от избраната днес временна комисия в състав:

– Владислав Монов – Председател

– Бойко Тодоров – Заместник – председател

– Мария Монова – Секретар

Членове:

 • Цветелин Горанов
 • Васил Петков
 • Свилен Атанасов
 • Валентина Вълчанова

Комисията ще извърша проверка на документите на кандидатите, след което ще изготви доклад и списък с допуснатите.

Списъкът и съответната придружаваща документация за всеки един кандидат ще бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе в открито заседание на Комисията, като докладът от този етап също ще бъде качен на интернет страницата на Общински съвет – Плевен.

Финал на процедурата е изготвяне и внасяне в Общинския съвет на докладна записка с проект за решение за определяне на съдебните заседатели съответно при Районен съд – Плевен, и Окръжен съд – Плевен, за мандат 2024 г. – 2028 година.

Определеният срок за приключване работата на временната комисия е до 18.08.2023 г.

Съобщенията за откриване на процедурите за избор на съдебни заседатели с условията и сроковете за провеждането им, съгласно настоящите решения, предстои да бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен и Община Плевен, в електронните медии, както и да се постави на информационното табло на Център за административно обслужване, находящ се на пл. „Възраждане“ №4, град Плевен.

Подобни новини

Back to top button