БизнесОбществоОбщинска и държавна администрацияСтроителство

Блокове в жк „Дружба“ и „Сторгозия“ кандидатстват за саниране

Община Плевен подаде 59 проекта за саниране на жилищни блокове по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост  към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Всички постъпили заявления от Сдруженията на собствениците за участие в процедурата, придружени от доклади за енергийно и техническо обследване, са обработени и подадени в системата ИСУН 2020 в рамките на обявения краен срок 31 май 2023 г. Проектните предложения, които са предимно от  жилищните квартали „Дружба „ и „Сторгозия”,   са на обща стойност 87 144 219 лв., а  допустимият финансов ресурс, определен за Община Плевен, е 50 000 000 лв. 

Оценяването и класирането на проектите ще се извършва от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по различни критерии, сред които са общата площ на сградата и нивото на ангажираност на членовете на етажната собственост.
Повече точки ще имат блоковете, които постигат по-голяма енергийна ефективност след прилагането на мерките. Резултати от оценката могат да се очакват най-рано през месец септември 2023 година. Предложения, получили минимум 72 точки на критерии за оценка на качеството, се класират в низходящ ред съобразно получената оценка, като за финансиране се предлагат всички предложения по реда на класирането до покриване на общия размер на бюджета по процедурата, който е в размер  на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. Одобрените сгради ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на програмата е подобряване енергийните характеристики на жилищните сгради, намаляване на енергийната бедност,  подобряване на условията и качеството на живот чрез технологично обновление и модернизиране на сградния фонд.

Подобни новини

Back to top button