БизнесСтраната

Интегрираните териториални инвестиции ще намалят различията между регионите

На 25 юли 2023 г. екипът на ОИЦ – Плевен се срещна с представители на медиите, за да разясни новия регионален подход – интегрираните териториални инвестиции (ИТИ) – и специфичните функции на Областния информационен център във връзка с прилагането му.

Част от усилията за намаляване на различията между регионите, както и в самите региони, включват въвеждането на интегриран подход при инвестирането на средства от европейските фондове през периода 2021-2027. Ключова характеристика е партньорството и сътрудничеството на местно ниво между представителите на държавните органи, областната администрация, общинските власти, бизнеса, академичната общност, неправителствените организации и гражданите, за да се осъществят инвестиции, които са съобразени с местните особености и ефективно използват потенциала на съответната територия.

Подходът ще се реализира чрез изпълнението на концепции за интегрирани териториални инвестиции – обикновено комбинация от няколко проекта, които заедно с други вече осъществени или предстоящи дейности допринасят за постигане на целите и приоритетите на Интегрираната териториална стратегия за развитие. Процесът се ръководи от Програма „Развитие на регионите“, като финансиране предоставят и Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“, Програма „Образование“, Програма „Околна среда“ и Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Основна роля при подбора на инвестициите имат Регионалните съвети за развитие. Концепциите, подадени в Северозападния регион на планиране, ще бъдат оценявани според приноса им за регионалното развитие. Най-голяма тежест ще имат проектите, подобряващи териториалната свързаност, устойчивото развитие и намаляващи неравенствата. Следващият по значимост критерий е запазването и развитието на човешкия капитал, който включва достъпа до качествено образование и до качествено здравно обслужване, социални услуги, култура и спорт. Третият критерий ще оценява приноса на концепцията за развитието на икономиката в Северозапада – дали насърчава инвестиционната активност и конкурентоспособността на местния бизнес, както и устойчивото използване на местните ресурси.

В изпълнението на новия подход екипът от Областния информационен център в Плевен има нови функции като част от експертния състав на Регионалния съвет за развитие. Участвайки в звеното за медиация съдейства за сформирането на партньорства между заинтересованите страни и осъществява координация при подготовката на концепциите, разяснява и популяризира възможностите за изпълнение на интегрирани териториални инвестиции. Експерти от ОИЦ формират и звеното за публични консултации, което ще организира представянето и общественото обсъждане на подадените концепции.

За да е успешен регионалният подход, е необходимо планираните дейности да имат широка обществена подкрепа и да са инициирани от местната общност.

Първата възможност за кандидатстване вече е отворена и концепции могат да се подават до 27 септември 2023 г. през електронната платформа ИСУН 2020.

Подобни новини

Back to top button