ОбществоСоциални

До 31 октомври се приемат заявления за помощ за отопление

От началото на месец юли Агенцията за социално подпомагане, чрез своите териториални поделения започна да приема заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон.

Заявленията могат да се подават до 31 октомври 2023 г. на място в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), чрез лицензиран пощенски оператор, включително чрез услуга за електронна препоръчана поща, по електронен път с квалифициран електронен подпис и по електронен път по реда на Закона за електронното управление – чрез системата за сигурно електронно връчване.

Информация за контактите за връзка с ДСП в страната може да се намери на електронната страница на Агенцията за социално подпомагане.

Заявление-декларация може да получите от ДСП или да изтеглите от електронената страница.

Целевата помощ се отпуска за период от пет месеца – от 1 ноември 2023 г. до 31 март 2024 г.

Със заповед на министъра на труда и социалната политика от 05.07.2023 г. (обн. ДВ бр. 58 от 07.07.2023 г.) е определен месечният размер на целевата помощ за отопление – 109,39 лв. месечно или 546,95 лв. за целия период. Размерът на пенсиите, определени след 1.07.2008 г., се намалява с коефициент 2,858.

За да не се допусне отпадане от подпомагане, министърът на труда и социалната политика издаде заповед за определяне на корекционият коефициент, благодарение на който при преценка на достъпа до подкрепа доходът от пенсии ще бъде намаляван с 12%, с колкото е осъвременяването им.

Право на целева помощ за отопление имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца, преди месеца на подаване на заявление-декларацията, е по-нисък или равен на индивидуално определен диференциран доход за отопление.

За да получат помощ за отопление, безработните лица в трудоспособна възраст задължително трябва да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 3 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпуска, ако лицата или семействата отговарят на следните допълнителни условия:

–  обитаваното от тях собствено жилище да е единствено;

 –  да не осъществяват дейност като еднолични търговци и да нямат участие в капитала на търговско дружество;

 – да нямат вземания, доходи от движимо или недвижимо имущество, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност за отделното лице или за всеки един от членовете на семейството да надхвърля линията на бедност за съответната година (за 2023 г. – 504,00 лв.), с изключение на боновете или акциите от масовата приватизация;

– да нямат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане; това изискване не се прилага в случаите, когато поелите задължения за издръжка и/или гледане са учащи се, безработни, в нетрудоспособна възраст или хора с увреждания;

– да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане или чрез даряване през последните 2 години, като общата стойност на сделките не трябва да надвишава 3 628,80 лв. (24-кратния размер на основата за подпомагане, която за 2023 г. е в размер на 151,20 лв.).

В срок до 20 дни от подаването на заявлението-декларация социален работник извършва социална анкета и изготвя социален доклад, а в 7-дневен срок от изготвянето му директорът на ДСП или упълномощено от него лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на помощта.

Целевата помощ за отопление се предоставя, както следва:

При отопление с топлоенергия, електроенергия и природен газ – в пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане.

При отопление с твърдо гориво:

– В пари на правоимащото лице или семейство, съобразно заявения начин на изплащане

– На търговец на твърдо гориво, който е осъществил доставката – при изрично отразено в заявлението-декларация желание от страна на лицето или семейството.

За периода от 01.07.2023 г. до 21.07.2023 г. на територията на област Плевен от ДСП са приети 6104 заявления – декларации за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2023/2024 г., като най-много са постъпилите заявления-декларации в ДСП-Плевен (с териториален обхват община Плевен и община Пордим) – 1971, като само за община Плевен приетите заявления – декларации са 1668. На следващо място е ДСП-Никопол (с териториален обхват община Никопол и община Гулянци) с приети 1042 заявления-декларации, следвани от ДСП-Червен бряг (с териториален обхват община Червен бряг) с приети 901-заявления-декларации.

Към 25 юли са издадени 439 заповеди за отпускане на помощта и 18 за отказ, останалите заявления-декларации са в процес на обработка.

Подобни новини

Back to top button