ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитикаСоциални

Община Левски представи механизъм за гражданско участие в местните политики – онлайн платформата „ЧУЙ МЕ“

Община Левски представи пред широката общественост новосъздадения механизъм за гражданско участие в местните политики – онлайн платформата „ЧУЙ МЕ“.

Онлайн платформата „ЧУЙ МЕ“ е насочена към взаимодействието между администрацията, гражданите, бизнеса и нестопанския сектор от община Левски и дава възможност на заинтересованите страни чрез отдалечен достъп да се информират, да споделят мнения, да коментират и гласуват или оценяват съдържание, да обсъждат планирането и изпълнението на обществено значими проекти с представители на своята общност и с представителите на местната власт, да отправят препоръки и коментари за подобряване процесите по предоставяне на публични услуги, да провеждат обсъждане/диалог между гражданите и вземащите решения на сценарии и предложения за градско развитие, както и да формират позиции.

Платформата за гражданско участие „ЧУЙ МЕ“ се управлява от Община Левски и е достъпна на следния интернет адрес: https://chuimelevski.com На официалния интернет сайт на Община Левски http://www.oblevski.com/ има препратка за достъп до платформата.

Платформата е проектирана и разработена за да е максимално интерактивна и лесна за работа. Разработените правила и процедури за работа с нея са публикувани в секция „Ръководство“ на самата платформа и целят да бъдат улеснени всички заинтересовани страни в процеса на използване на новосъздадения механизъм за гражданско участие.

Функционирането и използването на платформата подобрява и разнообразява методите и формите за информираност на гражданите в община Левски за водене на активен, полезен и ефективен диалог по проблемите на общината и вземането на добри решения за всички заинтересовани страни.

Участвайки активно, вие давате своя принос за открито, отговорно и ефективно управление на община Левски. Бъдете активни, призовават създателите на платформата.

Онлайн Платформата „ЧУЙ МЕ“ е създадена по проект № BG05SFOP001-2.025-0218 „Гражданското общество в партньорство с местната власт“, финансиран от Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Подобни новини

Back to top button