ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

Информация за изпълнението на общинския бюджет за полугодието ще разгледат съветниците в комисии

Информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2023 г. ще бъде представена този месец пред Общински съвет – Плевен. Преди да бъде разгледана на сесия информацията, изготвена от кмета Георг Спартански, влиза в дневните редове на всичките десет постоянни комисии, които по правилник заседават преди редовното заседание на Общинския съвет, информира председателят на Общински съвет – Плевен, Мартин Митев.

В края на 2022 г. бе приет т.нар. „Удължителен закон“, касаещ прилагането на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Този закон беше изменен и допълнен и със срок за прилагането му до приемане на Закон за държавния бюджет за 2023 г., но не по-късно от 31 юли 2023 г. Предвид прецедентната ситуация тази година, свързана с приемането на Закон за държавния бюджет за 2023 г., на практика до края на отчетния период няма разгледан и приет от местния парламент сборен бюджет на Община Плевен.

Информация за изпълнението на бюджета на Общината за първото полугодие на 2023 г. по основни показатели и състоянието на общинския дълг е изготвена и внесена в изпълнение на Закона за публичните финанси. В отделни раздели са представени обобщени данни за изпълнението на приходната и разходната част по функции.

Относно приходите е записано, че към 30.06.2023 г. те възлизат на 78 322 462 лв., в това число приходи за държавни дейности – 58 469 263 лв., и приходи за местни дейности – 19 853 199 лв. Отчетеното изпълнение на данъчните приходи за периода е 13 341 088 лв., при изпълнение за същия период на миналата година 13 169 533 лв. Тук основните постъпления са от: данък върху недвижимите имоти – 7 157 495 лв.; данък върху превозните средства -3 611 217 лв.; данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 2 387 584 лв.; туристически данък – 64 533 лв.

Постъпленията от неданъчни приходи са в размер на 12 113 637 лв. От неданъчните приходи с най-голям относителен дял са общинските такси – 6 701 416 лв.

На база постъпилите приходи по бюджета на Община Плевен към 30.06.2023 г. са извършени разходи в размер на 78 322 462 лв. При извършване на разходите са спазвани следните приоритети: възнаграждения и осигурителни вноски, издръжка на системите образование, здравеопазване и социални дейности.

Изготвената справка съдържа данни и за: състоянието на общинския дълг към 30.06.2023 г.; справка за изпълнението на разчета на числеността на персонала в Общината за периода по раздели; справка за разходите за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи в Община Плевен към 30.06.2023 г.; отчет за сметките за средствата от ЕС на Общината.

Пълният текст на информацията за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2023 г. е публикувана в дневните редове на августовските заседания на всички постоянни комисии в Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2023-g

Подобни новини

Back to top button