ОбществоПолитика

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават в два поредни дни

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания днес и утре /28 и 29 август/, по предварително изготвен график. Заседанията се провеждат в Заседателната зала в сградата на Община Плевен. Дневният ред на всички заседаващи комисии този месец включва представяне на информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2023 година.

         28 АВГУСТ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават пет от постоянните комисии – ПК по „Обществен ред и сигурност“, ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“, ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“, ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Николай Маринов заседава днес от 13,00 часа. Комисията ще обсъди представената информация за изпълнението на бюджета на Община Плевен към 30.06.2023 г. Ще бъде разгледана и постъпила преписка с искане за поставяне на изкуствени неравности тип „легнал полицай“ в района на Националното училище по изкуствата „Панайот Пипков“.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Йордан Грижов заседава от 14,00 часа. Дневният ред на комисията включва обсъждане на предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване или отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Клуб по спортни танци Артефакт“, върху салон с площ 132 кв. м, представляващ част от недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, на бул. „Русе“ №1. Съветниците ще се запознаят и с постъпила подписка от живущи на ул. “Марибор“ в Плевен против изграждането на БХМ трасе в района.

ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 15,00 ч. по дневен ред от 24 точки. Сред тях са: Предложение за изменение в разчета за капиталови разходи на Община Плевен за 2023 г.; Уреждане на имуществени отношения с прекратяване на съсобственост между Общината и частно лице; Предложения за одобряване на частични изменения на Общия устройствен план на град Плевен; Разглеждане на заявления за допускане на изменения на подробни устройствени планове – планове за регулация и застрояване за поземлени имоти в общината; Разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове; др.

ПК по „Образователна политика и читалищна дейност“ с председател Цветелин Горанов заседава от 16,30 часа. Дневният ред включва представяне на информацията за изпълнение на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г. и обсъждане на предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на ПГ по механоелектротехника – Плевен на недвижими нежилищни имоти – публична общинска собственост, представляващи бившата база на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ в града.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р Евгения Бързашка заседава от 17,00 ч. Комисията ще обсъди даване на съгласие Община Плевен да участва в подготовката и подаване на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) като партньор. Ще бъдат разгледани и постъпили до момента преписки за финансово подпомагане на граждани на Община Плевен с репродуктивни проблеми.

29 АВГУСТ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават четири от комисиите – ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“, ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Бюджет и финансова политика“

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ със заместник – председател Генади Динков заседава във вторник от 13,00 ч. Комисията ще обсъжда предложение за даване на съгласие Община Плевен да участва в подготовката и подаване на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ) като партньор. Ще бъде разгледано и даване на съгласие за участие на общината чрез 19 от населените й места (селата Беглеж, Бохот, Брестовец, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Пелишат, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене и гр. Славяново) като учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Местна инициативна група на територията на община Пордим, по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Владислав Монов заседава от 14,00 ч. Дневният ред включва обсъждане на 14 предложения, сред тях са: Предложения относно изменения на решения на Общинския съвет; Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „Споко Инвест“ АД върху недвижими имоти на ул. „Гривишко шосе“ №14; Предложение за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, представляващ язовир „Бохот – 1“; Учредяване безвъзмездно право на ползване или отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Клуб по спортни танци Артефакт“, върху салон с площ 132 кв. м; Предложения за продажба на застроени поземлени имоти – частна общинска собственост, на собственици на законно построена в имотите сгради; Подписка от живущите на ул. „Марибор“, гр. Плевен, против изграждане на БМХ трасе.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Христослав Михайлов заседава от 15,00 ч. Дневният ред на комисията включва: Информация за изпълнение на бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г.; Предложение за одобряване на Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Общината (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2022 г.; Допълване на приета Тарифа за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД; Представяне на отчети на общинските дружества ДКЦ ІІ, ДКЦ ІІІ, „Тибор“ ЕАД, „Паркстрой“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД“ и „Тролейбусен транспорт“ ЕООД за първото шестмесечие на годината, и отчет на Общинското предприятие „Управление на общински земи и гори за периода. Ще бъде представено и предложение от фирма „Тибор“ за избор на експерт – счетоводител на дружеството.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Пепо Петков заседава от 15,30 ч. по 17 точки. Съветниците ще се запознаят с информация относно финансовите резултати на търговските дружества с общинско участие за първите шест месеца на текущата година. Ще разгледат още: Предложение за изменение на Разчета за капиталови разходи на община Плевен за 2023 г.; Допълване на приета Тарифа за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД; Даване на съгласие за участие на Община Плевен чрез 19 от населените й места (селата Беглеж, Бохот, Брестовец, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци, Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Пелишат, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене и гр. Славяново) като учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Местна инициативна група на територията на община Пордим; и др.

Всички точки, включени в дневния ред на постоянните комисии за м. Август, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец август 2023 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-avgust-2023-g

Редовното заседание на Общински съвет – Плевен е насрочено за 31 август (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 38 предложения, последна точка е питане от общинския съветник Венцислав Крамолински.

Подобни новини

Back to top button