Политика

Общински съвет – Плевен заседава този четвъртък по 39 предложения

Общински съвет – Плевен, се събира за заседание на 31 август /четвъртък/, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”. Предварителният дневен ред на заседанието включва 39 точки – 38 предложения и последна точка питане от общинския съветник Венцислав Крамолински. Традиционно заседанието на местния парламент ще се излъчва в реално време на интернет страницата на Общинския съвет: https://obs.pleven.bg/

Сесията ще започне с представяне на информация за изпълнението на Бюджета на Община Плевен, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30.06.2023 г. Информация съдържа обобщени данни за изпълнението на приходната и разходната част по функции и бе разгледана предварително в постоянните комисии.

Втора точка в дневния ред е Годишен отчет за изпълнението на включения проект в плана за действие за общински концесии на Община Плевен (2018 – 2020 г.) и на концесионните договори за 2022 г. Годишните общи приходи за 2022 година от концесионните договори, предмет на доклада са в размер на 24 504,53 лв. с ДДС. Извършеният текущ контрол по изпълнението на концесионните договори включва контрол на изпълнението на условията на концесията и на задълженията на концесионера по концесионния договор в съответствие с предвиденото в него, се посочва в предложението до съветниците.

Този месец съветниците отново обсъждат предложени промени в Разчета за капиталови разходи на общината за текущата година. Промените касаят оправомощаване на кмета да направи предложение до министъра на финансите във връзка с изпълнението на Държавния бюджет на Република България за 2023 год. за трансформиране на целева субсидия за капиталови разходи в трансфер за други целеви разходи на Общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа в размер на 571 200 лв.

Предложение за допълване на приетата Тарифа за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ е четвърта точка в дневния ред. Допълнението е във връзка с въведените в Плевен нови превозни документи на електронни носители /пластики/. Преди две години Общината в партньорство с „Тролейбусен транспорт“ въведе електронна система за таксуване в градския транспорт. Предвид това, че процеса на покупка и валидиране на този вид превозен документ се извършва на хибриден принцип, „Тролейбусен транспорт“ предлага допълване на тарифата с Билетна система в електронна среда и цени за краткосрочни и дългосрочни превозни документи на пластики. Предложената цена за електронен билет за еднократно пътуване на един пътник е 1,40 лв., а дневна 24-часова карта, позволяваща неограничен брой пътувания за всички линии да бъде на цена 4,00 лв.

С две поредни решения предстои да бъдат утвърдени списъците с избраните за съдебни заседатели за Районен съд – Плевен и Окръжния съд. Процедурата стартира с решения на местния парламент Общинския съвет в края на м. юни и включваше прием на документи и изслушване на кандидатите в открито заседание. 

Сесията в четвъртък включва и обсъждане на съгласие за участие на Община Плевен чрез 19 от населените й места (селата Беглеж, Бохот, Брестовец, Горталово, Гривица, Дисевица, Коиловци,  Къртожабене, Къшин, Ласкар, Мечка, Николаево, Пелишат, Радишево, Ралево, Тодорово, Тученица, Търнене и гр. Славяново) като учредител на сдружение с нестопанска цел в обществена полза – Местна инициативна група на територията на община Пордим по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Предложение за предоставяне безвъзмездно за управление на ПГ по механоелектротехника – Плевен, на бившата база на закритото ОУ „Никола Й. Вапцаров“ е 12 точка в дневния ред. Последното е във връзка с писмо, с което се уведомява, че ПГМЕТ – Плевен е одобрена за финансиране по проект „Обновяване и модернизация на регионалната образователна инфраструктура, чрез подобряване на материално-техническата база на 14 държавни професионални гимназии в системата на МОН в областите Видин, Враца, Монтана и Плевен“, по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за цялостен ремонт на училището. Ремонтните дейности не могат да бъдат съвместени с провеждането на учебен процес в сградата на гимназията и това налага от 15 септември на училището да се предостави друга учебна страда.

Точки в дневния ред са още: Прекратяване на съсобственост между Община Плевен и „СПОКО ИНВЕСТ“ АД върху недвижими имоти, находящи се в гр. Плевен; Отдаване под наем на язовир „Бохот – 1“; Учредяване на безвъзмездно право на ползване или отдаване под наем без търг или конкурс на Сдружение „Клуб по спортни танци Артефакт“,  върху/на помещение – салон с площ 132 кв. м, с административен адрес: гр. Плевен, бул. „Русе“ № 1.

Всички предложения, включени в предварителния дневен ред за сесията на 31 август, са публикувани на интернет страницата на ОбС – Плевен – https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на Общински съвет/ Материали за заседание на Общински съвет – Плевен на 31.08.2023 г. – https://obs.pleven.bg/bg/materiali-za-zasedanie-na-obshtinski-savet-pleven-na-31082023-g

Подобни новини

Back to top button