Политика

Приходи в размер на 78 322 462 лв. за първото полугодие отчита Община Плевен

Приходи в размер общо на 78 322 462 лв., в това число приходи за държавни дейности 58 469 263 лв. и приходи за местни дейности 19 853 199 лв., отчита Община Плевен към 30 юни 2023 г. Изпълнението на данъчните приходи за периода е съответно 13 341 088 лв., при изпълнение за същия период на миналата година 13 169 533 лв. Тук основните постъпления са от: данък върху недвижимите имоти – 7 157 495 лв.; данък върху превозните средства -3 611 217 лв.; данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин – 2 387 584 лв.; туристически данък – 64 533 лв.

Данните са част от представената днес пред Общински съвет – Плевен информация за изпълнението на приходната и разходната част на бюджета на Общината, сметките за средства от Европейския съюз и основните показатели към 30 юни 2023 г. Справката е изготвена в изпълнение на Закона за публичните финанси и внесена като първа точка на заседанието на местния парламент.

В края на 2022 г. бе приет т.нар. „Удължителен закон“, касаещ прилагането на разпоредбите на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2022 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2022 г. Този закон бе изменен и допълнен и със срок за прилагането му до приемане на Закон за държавния бюджет за 2023 г., но не по-късно от 31 юли 2023 г. Предвид ситуацията тази година, свързана с приемането на Закон за държавния бюджет за 2023 г., на практика до края на отчетния период няма разгледан и приет сборен бюджет на Община Плевен.

Изпълнение на приходната част

Постъпленията от неданъчни приходи за периода са в размер на 12 113 637 лв., като в тази част с най-голям относителен дял са общинските такси – 6 701 416 лв. От общинските такси най-много постъпления има от такса битови отпадъци – 5 706 436 лв. Постъпленията от останалите по-значими такси са, както следва: „За ползване на социални услуги“ – 299 401 лв.; „За административни услуги“ – 173 541 лв.; „За технически услуги“ – 171 477 лв.; „Други общински такси“ – 217 420 лв.; „За ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, улични платна и други“ – 110 526 лв..

Отчетените за периода приходи и доходи от собственост са съответно: „Нетни приходи от продажбата на услуги, стоки и продукция“ – 614 307 лв.; „Приходи от наеми на имущество“ – 1 198 390 лв.; „Приходи от наем на земя“ – 823 514 лв.; „Приходи от лихви по текущи банкови сметки“ – 869 лв. Приходите от глоби, санкции и наказателни лихви за първото полугодие са в размер на 513 450 лв., а постъпленията от продажба на нефинансови активи – 3 525 957 лв.

Общият размер на взаимоотношенията с Републиканския бюджет е 58 781 096 лв. Към 30.06.2023 г. са предоставени временни безлихвени заеми на сметки за средствата от Европейския съюз в размер на 1 856 988 лв.

Изпълнение на разходната част

На база постъпилите приходи по бюджета на Община Плевен към 30.06.2023 г. са извършени разходи в размер на 78 322 462 лв. При извършване на разходите са спазвани следните приоритети: възнаграждения и осигурителни вноски, издръжка на системите образование, здравеопазване и социални дейности. Справка за някои от основните функции показва следното:

Функция „Образование“

Тази функция е с най-висок относителен дял от всички разходи по Бюджета на Община Плевен – 38,86 %, като за периода са отчетени 30 439 279 лв. Финансирането на всички училища се организира чрез прилагане на системата на „Делегиран бюджет“, който е разработен съгласно формула, съгласувана с директорите на учебните заведения. Средствата по единните разходни стандарти за учебните заведения на територията на община Плевен, прилагащи системата на „Делегирани бюджети“, се предоставят ежемесечно в срок до 7 работни дни от получаването им от Централния бюджет. Разходите за местна отговорност в тази функция за първото полугодие на 2023 г. са 71 800 лв.

В дейност „Детски градини“ със средства, предоставени по Единни разходни стандарти, се финансират разходите за заплати, други възнаграждения, осигурителни вноски от работодателя. Към 30.06.2023 г. са отчетени 8 508 871 лв.

Функция „Здравеопазване“

Изпълнението на Бюджета за полугодието на 2023 г. в тази част е в размер на 3 612 515 лв. Разпределението на средствата е, както следва: „Делегирани от държавата дейности“ – отчетени 3 599 515 лв., „Местни дейности“ – отчетени 13 000 лв.

В дейност „Детски ясли, детски кухни и яслени групи в детска градина“ като делегирана от държавата дейност се отчитат разходите за заплати и осигурителни вноски на персонала- 2 845 641 лв.

В дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища“ разходите са изцяло делегирани от държавата. Към 30.06.2023 г. тук са отчетени 677 889 лв.

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“

В тази функция са отчетени разходите за дейността на Домашния социален патронаж – 627 534 лв., клубовете на пенсионера, инвалида и др. – 123 516 лв., Центъра за обществена подкрепа – 131 187 лв., Кризисния център – 76 145 лв., центровете за настаняване от семеен тип – 914 364 лв., програми за временна заетост – 85 911 лв., Дома за стари хора – 314 977 лв., центровете за социална рехабилитация и интеграция – 195 723 лв., дневните центрове за лица с увреждания – 206 839 лв., Защитеното жилище – 91 736 лв., Асистентска подкрепа – 873 616 лв., други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетост – 1 998 060 лв., и др..

Функция „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда“

В тази функция дейностите се финансират изцяло с „Местни приходи“.

Отчетеното изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г. е 8 527 198 лв. В дейност „Водоснабдяване и канализация“ отчетените разходи са 101 599 лв. Отчетените разходи за издръжка в дейност „Осветление на улици и площади“ са 743 241 лв. При отчетените разходи в дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ за издръжка са 1 581 468 лв.

Отчетените средства за „Озеленяване“ за полугодието са 638 102 лв.

В дейност „Чистота“ отчетените средства към 30.06.2023 г. са 5 252 715 лв. Разходите са за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депа или други съоръжения и за чистотата на териториите за обществено ползване. В дейност „Управление на дейностите по отпадъците“ са отчетени разходи в размер на 635 лв. За „Други дейности по опазване на околната среда“ са изразходени 139 204 лв.

Функция „Почивно дело, култура и религиозни дейности“

Като разходи за държавни дейности в тази функция се отчитат средствата за Регионалния исторически музей, Регионалния военноисторически музей, Регионалната библиотека „Христо Смирненски“, ХГ „Илия Бешков“ и читалищата в общината. Разходите за периода по дейности от Единната бюджетна класификация в група „Култура“ са, както следва: „Оркестри и ансамбли“ – 646 222 лв.; „Читалища“ – 655 357 лв.; „Музеи, художествени галерии, паметници на културата и етнографски комплекси с национален и регионален характер“ – с изпълнение за периода 1 412 258 лв., в това число са дофинансирани делегирани от държавата дейности в размер на 138 803 лв.; „Радиотранслационни възли“ – 55 416 лв.

За РБ „Христо Смирненски“ са разплатени 345 172 лв.

В група „Физкултура и спорт“ са отчетени 359 483лв.

В дейност „Обредни домове и зали“ за периода са разплатени 15 198 лв.

Дейност „Зоопаркове“ е с отчетени разходи на стойност 88 998 лв.

Отчетените към 30.06.2023 г. средства от Бюджета и средства от ЕС за инвестиции са в размер на 4 729 073 лв. Представената информация съдържа данни и за състоянието на общинския дълг към 30.06.2023 г., справка за разходите за основен ремонт и придобиване на дълготрайни активи от Общината, отчет за средствата от ЕС на Общината.

ОбС – Плевен

Подобни новини

Back to top button