ОбществоОбщинска и държавна администрацияПроблеми

С проект за изграждане на приют за безстопанствени кучета и назначаване и обучение на служители в него Община Плевен ще участва в стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион

Община Плевен да участва в подготовката, подаване и изпълнение на Концепция за интегрирани териториални инвестиции с наименование: „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“, решиха общинските съветници. Интегрираният териториален подход е базиран на местните специфики, насочен към ефективното използване на потенциала на всяка територия при тесен диалог и сътрудничество между институциите, работещи на различни нива на управление, както и останалите заинтересовани страни и участници, действащи на съответната територия.

През периода 2021-2027 г. в България ще бъде прилаган интегриран териториален подход, с което се цели развитие на модел на партньорство и насърчаване на сътрудничеството между различни действащи лица на местно ниво – както между местните власти и другите заинтересовани страни, така и между отделните административни звена и публични институции. Проектът е свързан с новата философия за разпределение на европейски средства да се финансират проекти, които касаят по-големи местни общности, обясни кметът на Община Плевен Георг Спартански.

Концепцията за интегрирани териториални инвестиции /ИТИ/ представлява една или повече проектни идеи за една или няколко дейности/инвестиции, които в комбинация помежду си или с други осъществени или предстоящи инвестиции на дадена територия с общи характеристики и/или потенциали за развитие, служат за осъществяването на конкретна цел или приоритет от Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране от ниво 2.

Общо партньорите в концепцията са 26, както следва: УМБАЛ „Д-р Георги Странски” ЕАД – Плевен; Община Троян; МБАЛ – Троян ЕООД; Специализирана болница за активно лечение на белодробни болести – Троян ЕООД; Община Ловеч; МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ АД – Ловеч; Община Никопол; МБАЛ – Никопол ЕООД; Община Белене; МБАЛ – Белене ЕООД; Община Левски; МБАЛ – Левски ЕООД; Община Кнежа; МБАЛ – Кнежа ЕООД; Община Искър; Община Пордим; Национална Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. Д. Димов“ гр. Ловеч; Министерство на здравеопазването; Център за компетентност по персонализирана медицина, 3D и телемедицина, роботизирана и минимално инвазивна хирургия; Сдружение с нестопанска цел „Асоциация на студентите-медици в България – Плевен“ (АСМБ – Плевен); Община Тетевен; МБАЛ – Тетевен ЕООД; Анкарски университет като асоцииран партньор; Глобал-Шоп – Георги Николов; ЗП Ивайло Георгиев Николов.

Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е на базата на подхода „Едно здраве“ на ЕС, който представлява многосекторен и трансдисциплинарен подход, работещ на местно, регионално, национално и глобално ниво с цел постигане на оптимални здравни резултати, като се признава взаимовръзката между хората, животните, растенията и тяхната обща среда. Концепцията включва проектни идеи с интегрирани мерки от сектори здравеопазване, образование и околна среда.

Община Плевен ще участва с две проектни инициативи по дейност „Изграждане на зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства в СЗР в контекста на общата стратегия за „Единно здраве“ от концепцията, където индикативният бюджет е в размер на 10 900 000 лв. Едната инициатива е „Изграждане на приют за безстопанствени кучета“ – индикативен бюджет в размер на 5 700 000 лв., втората – „Облагородяване на междублокови пространства, изграждане на детски, спортни площадки и фитнеси на открито“ с индикативен бюджет в размер на 1 300 000 лв.

По мярка/дейност „Повишаване на квалификацията, уменията и компетентностите на заетите спрямо нуждите на бизнеса“ /индикативен бюджет в размер на 580 000 лв./ от Концепцията Община Плевен ще участва с проектна инициатива „Назначаване и обучение на служители в звено „Приют за временно настаняване на безстопанствени животни“ в община Плевен във връзка с управлението на новоизградения приют за безстопанствени кучета“ – индикативен бюджет в размер на 230 000 лв.

Общият индикативен бюджет на Концепцията за ИТИ „Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион“ е в размер на 57 348 042 лева, общата продължителност за изпълнение на концепцията е 36 месеца. 

Снимка: Фейсбук

Подобни новини

Back to top button