Образование

Супермодернизация на СУ „Стоян Заимов“ и ОУ „Петър Берон“ одобрена за финансиране

Два проекта на Община Плевен по Оперативна програма Национален план за възстановяване и устойчивост, процедура ,,Модернизация на образователна среда“, получиха одобрение и предстои да бъдат реализирани. Това са проектните предложения „Обновяване и модернизация на СУ „Стоян Заимов“, гр. Плевен“ и „Обновяване и модернизация на ОУ „Д-р Петър Берон“, гр. Плевен“. Основната цел е да се осигурят здравословни и качествени условия за обучение в модерна и ефективна образователна инфраструктура чрез насочени интервенции за рехабилитация и обновяване на учебните заведения като фактор за превръщането им в благоприятна среда за подобряване на образователните резултати и мотивацията за учене, което от своя страна ще допринесе и за по-доброто качество на живот и социална интеграция.

Изготвеният работен проект за сградата на СУ „Стоян Заимов“, което посещават 636 ученици, предвижда: вътрешен основен ремонт на настилки, тавани, стени, ремонт на санитарни възли; ремонт на дилатационни фуги; внедряване на мерки за енергийна ефективност.Във връзка с осигуряването на достъпна среда се предвижда изграждането на нов асансьор с необходимите параметри и реконструкция на санитарни възли, като се обособява по една достъпна тоалетна на етаж. Ще се изпълнят рампи с ръкохватки съгласно нормативните изисквания. За улесняване на ориентацията на хора с увредено зрение по достъпните маршрути ще се изпълнят тактилни ивици в жълт цвят. Проектът предвижда подмяна на отоплителната инсталация за цялата сграда, подмяна на осветителни тела с енергоспестяващи, монтаж на нови термопомпени бойлери за всички санитарни помещения, ремонт на всички покриви с нова хидро- и топлоизолация. Ще бъдат монтирани фотоволтаични панели и акумулаторен парк, а добитата енергия ще се използва за собствени нужди. Премахната ще бъде компрометираната топлоизолация по всички фасади и ще се положи нова, планира се цялостна подмяна на дограмите, входните врати и витрини. Продължителността на дейността е 24 месеца, стойността е 4 227 336.54 лв. с включен ДДС.

Проектът за ОУ „Д-р Петър Берон“, в което се обучават 720 ученици, предвижда инвестиции в материалната база за 2 892 377.95 лв. Обновяването и модернизирането на сградата на училището ще доведе до клас енергопотребление „А“ при сегашен установен „G“, в резултат на изпълнението на дейноститеще се осигури материална база, която гарантира здравословни и качествени условия за обучение в модерна и ефективна образователна инфраструктура с по-комфортни условия за работа и учене. Предвижда се пълно топлоизолиране на всички външни стени, на скатните покриви, цялостна подмяна на дограмата, нова централизирана отоплителна система на директно изпарение с модулна инсталация, инсталиране на ВЕИ за собствени нужди, с която ще се покрият средно 70 % от електроенергията на сградата.

Подобни новини

Back to top button