ОбществоПолитика

Финансова стабилност на Община Плевен и запазване размера на местните данъци и такси сочи бюджетна прогноза, която ще разгледа местният парламент

По предварителен дневен ред от 37 предложения ще заседава Общински съвет – Плевен, на редовното си заседание, което е на 28 септември, четвъртък, от 09.00 ч. в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова”.

Първа точка е одобряването на актуализирана бюджетна прогноза на Общината за периода 2024 – 2026 г. С Решение от януари 2023 г. на Министерския съвет е стартирана бюджетната процедура за 2024 година. Съгласно него Министърът на финансите е дал указания на първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и общините, за подготовка и представяне на проектобюджетите за 2024 г. и на актуализираните им бюджетни прогнози за 2025 и 2026 г. Според Закона за публичните финанси в бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за общински сметки за средствата от ЕС и динамиката и състоянието на общинския дълг. Община Плевен е финансово стабилна, се посочва в бюджетната прогноза, не се предвижда изменение на размерите на данъците и таксите, постъпващи по бюджета на Общината в частта „Местни приходи“, което е тенденция за устойчивост на местните финанси.

Втора точка в дневния ред е предложение за приемане на Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници /ВИ/ и биогорива 2024 – 2026 г. Програмата има за цел да определи местните видове възобновяеми енергийни ресурси, да се индивидуализират допустимите мерки за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива в община Плевен, да се направи анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху общински обекти, разработване на схеми за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива, въвеждане на общинска система за ежегодни обучителни тематични кампании.

На заседанието ще се обсъждат предложение за предоставяне под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд – полски пътища и нефункциониращи напоителни канали, проектирани в плана за земеразделяне и включени в масивите за ползване за стопанската 2023/2024 година, и определяне на цена за ползването на тези имоти, както и предложение за организиране на изложба и осветяване на фасада на сграда с обществено значение в Плевен с цел популяризиране в обществото на същността и значението на донорството и трансплантацията – част от Националната кампания в подкрепа на донорството и трансплантацията „Да! За живот!“.

В предварителния дневен ред са записани и предложения за подпомагане на НЧ „Съгласие 1869“, гр. Плевен, безвъзмездно предоставяне на общински спортен обект – помощен терен – тренировъчно игрище на ул. „Пиер Кюри“ № 5; за учредяване безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Съюз на математиците в България” за нуждите на СМБ – секция Плевен, върху недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, и др.

Местният парламент ще разгледа и предложение за изменение на ПУП-ПРЗ, чийто заявител има инвестиционно намерение за изграждане на хипермаркет за мебели и домашни потреби на австрийската верига „Мьомакс”.

Подобни новини

Back to top button