ОбществоОбщинска и държавна администрацияПолитика

ОбС – Плевен прие актуализирана бюджетна прогноза на Общината за 2024-2026 г.

Общински съвет – Плевен одобри актуализираната бюджетна прогноза на Община Плевен за периода 2024-2026 г. Предложението е първа точка в дневния ред на днешното редовно заседание на съветниците.

Приетата бюджетна прогнозата касае постъпленията от местни приходи и разходите за местни дейности, както и индикативен разчет на средствата от Европейския съюз за посочения период. Със свое решение Министерският съвет стартира бюджетната процедура за 2024 година. С последващи указания от министъра на финансите до първостепенните разпоредители с бюджет, в т.ч. и общините, е даден срок за подготовка и представяне на бюджетните прогнози за периода 2024-2026 година. Съгласно Закона за публичните финанси, в бюджетната прогноза за местни дейности се включват и прогнози за общински сметки за средствата от ЕС и динамиката и състоянието на общинския дълг.

В бюджетната прогноза, представена и одобрена днес от Общинския съвет, е записано, че за периода не се предвижда изменение на размерите на данъците и таксите, постъпващи по общинския бюджет в частта „Местни приходи“, което е тенденция за устойчивост на местните финанси. Не са предвидени и съществени отклонения в приходите от „Данъка при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин“, при все че този вид приход е пряко обвързан с динамиката на пазара на недвижими имоти, при която през последните няколко години не се наблюдават съществени изменения.

Посочва се също, че Община Плевен е финансово стабилна и една от основните й цели е спазване на фискалните правила, както и подобряване на системата на вътрешен контрол. Бюджетната прогноза на Община Плевен за посочения период е разработена на база действащи стратегически документи на местно ниво, като „Концепция за пространствено развитие на община Плевен (2014-2025 г.)“, „План за интегрирано развитие на община Плевен (2021-2027 г.)“, планираните средства и касовото изпълнение на бюджетите от предходните години и др.

Подобни новини

Back to top button