ЕкологияПолитика

Приеха Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива в община Плевен

Общинският съвет на Плевен прие единодушно Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници /ВИ/ и биогорива за периода 2024 – 2026 г. Съгласно Закона за енергията от възобновяеми източници общинските съвети по места приемат такива дългосрочни и краткосрочни програми, като дългосрочната програма на Община Плевен е приета с Решение №856 от февруари 2018 г.

Приетата краткосрочната програма за използването на енергия от възобновяеми източници /ВИ/ и биогорива на Община Плевен е в обем от 57 страници и има за цел да определи местните видове възобновяеми енергийни ресурси, да индивидуализира допустимите мерки за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива в общината и да направи анализ на възможностите за изграждане на енергийни обекти за производство на енергия от възобновяеми източници върху общински обекти. Предвижда се и разработване на схеми за насърчаване използването на енергия от ВИ и биогорива, въвеждане на общинска система за ежегодни обучителни и тематични кампании.

За програмния период 2024 – 2026 г. община Плевен няма изготвени и приети за изпълнение проекти за изграждане на Фотоволтаични електрически централи за производство на електрическа енергия на общински сгради за обществено обслужване, няма проведени и/или планирани за провеждане процедури за проектиране и изграждане на такива системи, става ясно от представения документ. В него се посочва също, че към момента на територията на общината няма изградени инсталации за преработка на биомаса и биологично разградими отпадъци, няма и проявен инвеститорски интерес в бъдеще да се изградят такива инсталации. Високите капиталови разходи за изграждане на инсталациите и допълнителните разходи за събиране и транспорт на отпадъчната маса от производството на растителна продукция са пречка общината самостоятелно да инвестира в усвояване на този ресурс и в програмата не са заложени мерки за изграждане на такива инсталации. Това не е пречка в общинските планове за устройство на територията да се предвидят терени за евентуално изграждане на предприятия за преработка и производство на енергия от биологично разградили отпадъци от растениевъдството чрез публично-частно партньорство или в партньорство с държавата.

Общинската Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива е отворен документ и по нея могат да се правят промени при настъпили законодателни такива или възможности за финансиране на общината като цяло или на отделен проект.

Подобни новини

Back to top button