Водещи новиниПроблеми

Само 45% от водата от „Черни Осъм“ е за Плевен

За справяне със ситуацията от МРРБ предвиждат рехабилитация на съществуващата мрежа, не язовир

Това става ясно от отговора на управителя на „Водоснабдване и канализация – Плевен“ ЕООД, инж. Климент Тодоров и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) на наше заявление по ЗДОИ по вълнуващите плевенчани въпроси около наложения от 7 октомври строг воден режим в града и 10 близки села.

Публикуваме едно към едно въпросите и отговорите:

1. Какво е количеството питейна вода за денонощие, необходимо за нормалното водоснабдяване на Плевен и останалите селища?

900 литра в секунда

2. Какво е в момента наличното количество?

От 450 до 800 литра в секунда

3. Какъв е делът в обичайното и достатъчно за Плевен количество вода, която се осигурява от водоснабдителна група „Черни Осъм“?

2/3

4. Как се разпределя процентно водата от „Черни Осъм“ между Плевен и Ловеч?

45% за Плевен

5. Съществуват ли и ако да какви са предвидените мерки в плановете и стратегиите на МРРБ и подчинените му структури за справяне със ситуация като настоящата, която ни върна в 80-те години. Предприети ли са вече стъпки и мерки по тези планове и какви?

По въпрос 5 от заявлението, Ви уведомяваме че МРРБ разработи в рамките на проект: „Подпомагане на регионалното инвестиционно планиране на отрасъл ВиК – етап 2“, с финансиране от Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, регионални прединвестиционни проучвания (РПИП) за водоснабдяване и канализация за 6 административни области – Велико Търново, Габрово, Плевен, Софийска област, Търговище и Хасково.

За обособената територия на ,,Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен по част ,,водоснабдяване“ във връзка с изпълнение на изискванията на Директива 91/271/ЕИО, Директива 98/83/ЕО на СЕ от 3 ноември 1998 г. и Директива (ЕС) 2020/2184 относно качеството на водите, предназначени за консумация от човека са предвидени мерки за реконструкция на водопроводната мрежа и главните и довеждащи водопроводи на гр. Плевен; Изграждане на допълнителни дълбоки кладенци към система ,,Биволаре“; Смяна на остарелите помпени агрегати, които са ниско енергоефективни и консумират голямо количество електроенергия, с нови помпени агрегати.

За информация, водоснабдителна група „Черни осъм“ е изградена през

Във връзка с изискванията за ефективност и устойчивост на ВиК системите се предвиждат следните мерки: Реконструкция на резервоари – 10 бр.; реконструкция на помпени станции – 6 бр.;Монтаж на измервателни устройства, регулатори на налягане; Зониране на мрежата по дебит и налягане; Мерки за контрол на течовете и намаляване на загубите на вода; Изграждане на автоматизирана, специализирана система за мониторинг и контрол на водните количества; Надграждане на географска информационна система (ГИС); Надграждане, дооборудване и модернизация на КИПиА.

Операторът на обособената територия ,,Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Плевен ще кандидатства за финансиране на обектите по Оперативна програма ,,Околна среда 2021 – 2027 г.“ след като получи покана от Управляващия орган на ОПОС към МОСВ.

Както свидетелства в свое интервю кметът на Плевен в периода 1971-1979 година, Андрей Романов (1926-2023), водоснабдителната система „Черни Осъм“ е изградена по идея на плевенчанина генерал Иван Винаров. Трудът е от военнослужещи от Строителни войски. Но възрастни плевенчани твърдят, че освен това е имало самооблагане, а други – че плевенчани са участвали и с бригадирски труд. По думите на Андрей Романов, тогава ловчалии отказали да се включат, както с пари, така и с труд, с аргумента „Ние си имаме вода“. А после с едно „мръсно решение на Министерския съвет“ (цит. Андрей Романов) те вземат половината вода.

Не само настоящата ситуация с безпрецедентния воден режим в Плевен, а и справедливостта налага да се поставят следните въпроси:

– Защо и докога Ловеч и Троян ще ползват по-голяма част (55%) от водата от „Черни Осъм“, при положение че системата е изградена, за да снабдява Плевен? Още повече, че Плевен е с население точно 2 пъти повече от Ловеч и Троян взети заедно, по данни на НСИ към 31.12.2022 г. За Плевен числото е 90 209, за Ловеч – 27 910, Троян – 17 272.

– Има ли подписан документ и какъв – споразумение, договор… за разпределянето на водата от тази водоснабдителна система?

– Кога ще започне строителството на язовир „Черни Осъм“, който в дългосрочна перспектива е най-разумното и сигурно решение на проблема?

Подобни новини

Back to top button