БизнесОбществоСтраната

Съюзът на изобретателите в България връчи награди за изобретател и млад селекционер за 2023

Церемонията се състоя в Националния дом на техниката.

В конкурса „Изобретател на годината-2023” бяха номинирани следните изобретатели.

Номинация № 1: инж. Илия Чорбов, участвал в конкурса с изобретението

Устройство за получаване на разпенени гранули от композитен материал

Изобретението се отнася до устройство за получаване на разпенени гранули от композитен материал, състоящ се от смляно отпадъчно домакинско стъкло и продукт от изгорели люспи на оризови зърна. Предимство на изобретението е специалната конструкция и използването на 2 отпадъка: смляно отпадъчно домакинско стъкло, и продукт с фина структура и нано размери на частиците от изгарянето на люспи от оризови зърна, с възможност за получаване на различни по големини качествено разпенени гранули при най-икономично използване на енергията за получаване. Полученият материал е дишащ, т.е. Със свързани, проходими пори, което е предпочитано при използване за топлоизолация, за да не се образува влага от конденз в помещенията.

Номинация № 2: проф. дтн д-р по физика инж. Гаро Мардиросян, участвал в конкурса с 2 изобретения в областта на защитата от бедствия и аварии, и защита на критична инфраструктура.

Кинематична система за ранно предупреждение за земетресение към обекти на критична инфраструктура

Приложението на изобретението е при антисеизмична защита на обекти от критична инфраструктура – например атомни електроцентрали, язовирни стени и други, от въздействието на разрушителни сеизмични вълни. Базира се на разлика в скоростите между надлъжната и напречната сеизмична вълна. Първата – надлъжната вълна която се движи с по-голяма скорост, но има по-малко разрушително действие, задейства системата, което дава възможност да се реагира до пристигането на втората – напречна вълна, движеща се с по-малка скорост но имаща разрушително действие.

Система за ранно предупреждение по поречието на язовирна стена

Изобретението се отнася до система за ранно предупреждение по поречието под язовирна стена, чрез която се подава предупредителен сигнал към населението, съответните служби и структури, попадащи в заливната зона при висока водна вълна следствие аварийно отваряне или разрушаване на преливника или основни изпускатели, повреди в язовирната стена. Приложението е при защита на населението и инфраструктурата в поречието под язовирната стена от разрушителното действие на водната вълна в описаните случаи.

Номинация № 3:  Николай Димитров, участвал в конкурса с изобретението дезинфектор за банкноти

Целта на изобретението е да се създаде дезинфектатор за банкноти, които минават на каса в заведенията за обществено хранене, търговската мрежа, банковия сектор и навсякъде, където се работи с банкноти. Предимствата на банкноти дезинфектора спрямо съществуващите дезинфектори са,  че липсва помпа за подаване на дезинфекционната течност вертикално нагоре, а подаването става гравитачно от резервоара към тампоните., поради което не е необходим сензор за налягане. Изсушаването на банкнотите става чрез струя топъл въздух с константна температура, което е гаранция да не се повреждат банкнотите.

Победителят в този конкурс беше обявен от председателя на Съюза на изобретателите в България, д-р инж. М. Христов, който връчи почетен плакет и статуетка на проф. Гаро Мардиросян.

В конкурса „Млад селекционер на годината“ бяха номинирани следните селекционери:

Номинация № 1: Димитър Сотиров, участвал в конкурса със селекция на нов сорт ябълка – „Сияна“.

Предимствата на сорта са, че встъпва в плододаване на втората година след засаждането. Плодовете узряват около 20-25 септември, т.е. с около една седмица преди тези на“Златна превъзходна“. Консумативната им зрялост почти съвпада с беритбената или настъпва до 10-ия ден след брането. Сорт „Сияна“ е високо родовит и редовно плододаващ сорт. Сумарният добив за периода на изпитванията 2012-2021 г. е средно 222 kg/дърво, което е с 26,7% повече от този на стандарта (175 kg/дърво). Характеризира се с превъзходни качества на плодовете, с характерна устойчивост на растенията към болести и повратни застудявания. Плодовете са атрактивни, с много добро качество, подходящи за прясна консумация и с продължителен срок на съхранение при обикновени условия. Като практически устойчив на струпясване сортът е подходящ за производство на екологично чиста плодова продукция.

Номинация № 2:  доц. д-р Рангел Драгов, участвал в конкурса със селекция на нов сорт твърда пшеница „Дейче“.

Сортът се отличава с висока добивност (от 800 до 850 кг/дка). Притежава висока сухо-  и студоустойчивост. Средна до висока устойчивост на разпространените стопански важни болести (брашнеста мана, ръжди, листни петна и др). Растенията изкласяват през периода 20-25 май и са високи от 90 до 96 см, но стъблата са устойчиви на полягане, което улеснява жътвата, без съществени загуби на зърно. Зърното е едро (от 45 до 47 грама абсолютно тегло и от 79 до 80 kg/hl хектолитрова маса). Зърното притежава много добри технологични качества: има високо съдържание на жълти пигменти, мокрият глутен е 29-30 %, а стъкловидността достига в рамките на 95 до 97%. Най-новият сорт дейче се отличава с висока добивност, устойчивост на неблагоприятни, стресови условия и качествено зърно.

Номинация № 3:  Колектив от селекционери на Института по царевицата в Кнежа, участвал в конкурса със селекция на два нови хибрида царевица – „Кнежа 649“ и „Кнежа 650а“.

Двата сорта са от групата по φаο 600-700. Институтът в Кнежа се характеризира с интензивна и ефективна селекционна дейност по създаването на хибриди царевица за зърно. Той работи по  програми за селекция на сортове и хибриди на захарна и пуклива царевица, както и за царевични сортове за силаж. Създадените от институтския селекционен колектив хибриди се характеризират с висока добивност, достигаща до 900-1200 кг от декар, чисто бонифицирано зърно. Това са биологическите възможности на тази култура, наречена с основание „царица на полето“, поради това, че добивността им няма биологически „таван“ представените хибриди царевица са от групата по φаο 600-700, характерни с продължителния си вегетационен период в рамките над 150 дни и това дава възможност на стопаните от по-равнинните райони да ги отглеждат с успех.

Победителят в конкурса бе обявен от зам.-председателя на Съюза на изобретателите в България, проф.дсн Славка Лукипудис, ресорен отговорник за научните селекционни институти, която връчи почетен плакет на доц. д-р Рангел Драгов.

Победителите и номинираните в двата конкурса бяха поздравени от председателят на Федерацията на техническите съюзи в България проф. Иван Ячев. От чл.кореспондент на БАН проф.дтн инж Петър Гецов, дългогодишен Директор на Института по космически изследвания и технологии и от д-р инж. Марио Христов, председател на Съюза на изобретателите в България.

Подобни новини

Back to top button