Минали избориОбщинска и държавна администрацияПраво

Община Плевен отваря архивното помещение с изборните книжа от последните избори

Кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов разреши със своя заповед да бъде отворено Архивно помещение № 6, ст. 117 в приземния етаж в сградата на общинската администрация на пл. „Възраждане“ № 2, определено за съхраняване на изборните книжа и материали след приключване на изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023 год. Заповедта е издадена във връзка с изпълнението на Определение от 20.11.2023 год. на III състав на Административен съд – Плевен по образуваното Адм. дело № 904 / 2023 год.

Назначена е комисия от длъжностни лица от администрацията на Общината, в състав: председател Валери Начев – началник на отдел ПНО, и членове Христиана Донова-Начева – гл. специалист в сектор ЦАОДА, и Добромир Банджаков – гл. юрисконсулт в отдел ПНО, със следните задачи:

– Ha 22.11.2023 г. в 10.00 часа да отвори Архивното помещение;

-Да извади от помещението съхраняваните в него запечатани чували (торби), предадени от секционните избирателни комисии на общинската администрация, съдържащи бюлетини и други изборни книжа и материали от произведените на 29 октомври 2023 г. избори за общински съветници и кметове в община Плевен;

       -Да организира преместването по списък, от служители на отдел „Инспекторат“, на запечатаните чували в Актовата зала на първия етаж в сградата на Общината;

       -Да предаде запечатаните чували (торби) с протокол на назначеното от Административен съд – Плевен вещо лице, за изпълнение на поставената задача всеки работен ден, считано от 14.00 часа на 22 ноември 2023 г. до окончателно приключване на работата;

       -На вещото лице да бъде предоставена копирна техника, чрез която да изготвя копия от неправилно отчетени бюлетини във всяка секция, с оглед прилагането им към заключението, съгласно съдебното определение;

-След приключване на работата на вещото лице, да приеме с протокол чувалите (торбите), които да бъдат затворени и запечатани е хартиена лента, подписана от вещото лице, е вписване датата на запечатването;

-Да постави обратно повторно запечатаните чували в архивното помещение, посочено в т. 1;

-Да запечата архивното помещение с хартиена лента, подписана от членовете на комисията по чл. 445, ал. 7 от Изборния кодекс и подпечатана с печата по Решение №1967-МИ от 08.08.2023 г. на ЦИК, след което да предаде с протокол печата и ключа за помещението на Кмета на Община Плевен;

-За извършените действия в изпълнение на настоящата заповед комисията да състави протокол при спазване изискванията на ЦИК;

-За отварянето на архивното помещение да се изготви уведомително писмо до ЦИК със съдържание, съобразно изискванията на т.8 от решение № 1750/10.03.2023г. на ЦИК;

-Осигуряването на пропускателен режим за достъп на страните по адм. дело № 904/2023 г. в помещението по р. III, т. 3 от заповедта, както и охраната на това помещение при изпълнение задачата на вещото лице, възлагам на директора на дирекция „Обществен ред и сигурност” при Община Плевен;

-При неприключване работата до края на работния ден, вещото лице да запечатва помещението с подписана от него хартиена лента.

Контрол по изпълнението на заповедта е възложен на Секретаря на Община Плевен, като копие от настоящата заповед е изпратено до AC – Плевен, с оглед надлежно уведомяване на страните по адм. дело № 904/2023 год.

Подобни новини

Back to top button