PR и реклама - БизнесБизнесОбщество

Цени за разпределение и за обществено снабдяване с природен на територията на община Д. Дъбник

Във връзка с изпълнението на задълженията „Газинженеринг” ООД, като притежател на лицензии за разпределение и за обществено снабдяване с природен на територията на община Д. Дъбник, и поради изтичането на последния регулаторен период от пет години, дружеството е длъжно да представи в КЕВР бизнес план и предложение за утвърждаване на нови цени за разпределение, снабдяване и присъединяване към газоразпределителната мрежа. Предложението за цени за периода 2024-2025 г. е образувано съгласно методика от Наредба №2/2003г. за регулиране на цените на природния газ и Наредба за изменение и допълнение на Наредба №2/2003г., ДВ бр.98/27.11.2018 г. и е следното:

Подобни новини

Back to top button