ПолитикаПраво

ОбС – Плевен стартира нови процедури за съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Плевен

Общински съвет – Плевен, стартира нови процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Плевен. Причината е необходимост от допълване на вече подадените списъци с кандидати към двете съдебни инстанции. Днес бе определена и 7-членна временна комисия за повторното провеждане на двата избора и утвърдени образци на необходимите документи.

В деловодството на Общинския съвет са постъпили писма от административните ръководители на Апелативен съд – Велико Търново и Окръжен съд – Плевен с изискване да се допълнят списъците на кандидатите за съдебни заседатели съответно за Окръжния и Районен съд – Плевен. В писмото от Апелативен съд – Велико Търново, е изискано да бъдат предложени кандидатури за попълване на списъка с определените общо 75 съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, от които при първата процедура Общинският съвет е изпратил списък с 20 кандидати.

Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Плевен, е определило общо 99 съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, които трябва да бъдат избрани от Общинския съвет. Предложените при първата процедура кандидати са 29.

Съгласно Закона за съдебната власт, съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

– възраст от 21 до 68 години;

– имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район;

– имат завършено най-малко средно образование;

– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– да не страдат от психически заболявалия;

– да не са съдебни заседатели в друг съд;

– да не са общински съветници от съдебния район;

– да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район;

– да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка за съдебни заседатели за съответния съд, трябва да имат квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Необходими документи за подаване:

Кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и за Районен съд – Плевен ще подават следните документи:

 1. Заявление за кандидатстване за съдебен заседател (Приложение №1 – по образец)
 2. Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ, (Приложение №2 – по образец);
 3. Декларация за съответствие с изискването на чл.69, ал.2 от ЗСВ, (Приложение №3 – по образец);
 4. Писмено съгласие по чл.68, ал.З, т.7 от ЗСВ (Приложение №4 – по образец);
 5. Данни за лицата по чл.68, ал.З, т.5 от ЗСВ (Приложение №5 – по образец).
 6. Подробна автобиография, подписана от кандидата;
 7. Нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
 8. Медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
 9. Данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
 10. Мотивационно писмо;
 11. Писмено съгласие;
 12. Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.

Кандидатите за съдебни заседатели и по двете процедури подават посочените документи в деловодството на Общински съвет – Плевен в срок от 01.12.2023 г. до 22.12.2023 г.

Определена временна комисия за

провеждане на двата избора – състав и задачи:

Процедурите по двата избора ще бъдат проведени от избраната днес временна комисия в състав:

– Владислав Монов – Председател

– Петя Василева – Заместник – председател

– Людмил Софрониев – Секретар

Членове: Борислав Щерев, Васил Петков, Герасим Петков и Ивайло Петров.

Комисията ще извърша проверка на документите на кандидатите, след което ще изготви доклад и списък с допуснатите. Списъкът и съответната придружаваща документация за всеки един кандидат ще бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт.

Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе в открито заседание на Комисията, като докладът от този етап също ще бъде качен на интернет страницата на Общински съвет – Плевен. Финал на процедурата е изготвяне и внасяне в Общинския съвет на докладна записка с проект за решение за определяне на съдебните заседатели съответно при Районен съд – Плевен, и Окръжен съд – Плевен, за мандат 2024 г. – 2028 година. Определеният срок за приключване работата на временната комисия е 15.01.2024 г.

Подобни новини

Back to top button