Политика

Приеха Правилника за работата на ОбС – Плевен за мандат 2023 – 2027 г.

С 39 гласа „за“, Общинският съвет на Плевен прие Правилника за организацията и дейността си за мандат 2023 – 2027 г. Решението бе гласувано след дебат и изслушване на допълнителни предложения в залата.

С решение на местния парламент от 15 ноември тази година бе избрана временна комисия, която имаше за задача да изработи проекта за Правилник за организацията и дейността на местния парламент, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023 – 2027 г. Комисията в състав от 13 общински съветници /председател Емил Пеев и членове председателят на ОбС – Плевен доц. Иван Малкодански, Генади Тодоров, Генадий Гешев, Захари Дончев, Наталия Цанева, Васил Петков, Юлиян Йовков, Георги Георгиев, Росен Височков, Чавдар Христанов, Бойко Тодоров и Герасим Петков/ проведе три заседания, на които обсъди постъпилите предложения и становища по проекта.

Общински съвет – Плевен, организира и осъществява своята дейност въз основа на Конституцията, правата и задълженията, произтичащи за Общината от членството на Република България в Европейския съюз, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, действащото законодателство и съгласно разпоредбите на съответния правилник. Приетият Правилник за работа в мандат 2023 – 2027 г. урежда основните дейности, функции, права, задължения и организация на работа на местния парламент и неговите органи и взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно приетия днес правилник, председателят доц. д-р Иван Малкодански ще има до 8 заместници и към съвета ще работят 11 постоянни комисии.

Подобни новини

Back to top button