ОбществоСтраната

ДФ „Земеделие“ одобри 76 общински проекта за енергийна ефективност

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) извърши техническа и финансова оценка на 90 проектни предложения, от които за 76 е наличен бюджет за финансиране, по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Проектните предложения бяха подадени чрез ИСУН през 2022-2023 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност“. Определеният бюджет за приема беше в размер на 64 334 792 лв.

От оценените на етап „Оценка за административно съответствие и допустимост“ до етап на разглеждане за „Техническа и финансова оценка“, преминаха 90 проекта,  които бяха класирани според броя на присъдените точки по критериите за подбор от Условията за кандидатстване. Към настоящия момент е наличен бюджет за финансиране на 76 проекта. Те са включени в Списък с одобрени за финансиране проектни предложения. Останалите 13 одобрени проектни предложения остават в Резервния списък за финансиране по процедурата. При наличие на бюджет, със същите ще бъдат сключени административни договори. Изключение прави едно проектно предложение, получило 23 точки по критериите за подбор, за което не е наличен бюджет.

Изпълнението на енергийните строителни дейности по проектите ще допринесе за намаляване на разходите за енергопотребление в публичните сгради, ще намали годишните разходи за тяхната експлоатация и поддръжка. Чрез реализацията на проектите, финансирани от ПРСР 2014-2020, ще бъде подобрен външния вид на сградите. Това от своя страна ще гарантира безопасни и здравословни условия на структурите, които се помещават в тях. И не на последно място, подобряването на енергийната ефективност и енергийните характеристики на публичните сгради има социални, финансови и екологични ползи. Кандидатите, чиито проектни предложения са одобрени за финансиране и за които е наличен бюджет, ще получат уведомителни писма за одобрение, с които ще бъдат изисквани документи, необходими за сключване на административен договор по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.020 Енергийна ефективност по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от ПРСР 2014 – 2020 г. в ИСУН 2020.

Подобни новини

Back to top button