Политика

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен заседават днес и утре

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, заседават днес и утре /18 и 19 декември/, в Заседателната зала в сградата на Община Плевен по предварително изготвен график. Заседанията са първи за този мандат след сформирането на комисиите, провело се на свиканата извънредна сесия на 13 декември.

         18 ДЕКЕМВРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават 4 от постоянните комисии – ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“, ПК по „Бюджет и финансова политика“, ПК по „Стопанска политика и транспорт“ и ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“.

ПК по „Общинска собственост и инвестиционна политика“ с председател Бойко Тодоров заседава от 14,00 ч. по дневен ред от 9 точки. Комисията ще разгледа предложение за кандидатстване на Община Плевен с проект за ефективно функциониране на Областен информационен център, като част от Националната мрежа от областни информационни центрове в България през периода 2024 – 2029. Ще бъдат обсъдени и три предложения за учредяване безвъзмездно право на ползване на читалища /НЧ „Ракитин – 1969“ – гр. Плевен, НЧ „Христо Ботев – 1925“ – с. Беглеж и НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1928“ – с. Търнене/ върху общински недвижими имоти. Дневният ред на съветниците включва и обсъждане на безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен, находящ се в Плевен, чрез дарение от собственика на имота.

ПК по „Бюджет и финансова политика“ с председател Наталия Цанева заседава от 15,00 ч. по 21 точки. Първа точка е обсъждане на План – сметката за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на общината през 2024 г. Останалите точки в дневния ред са, както следва: Предложение за продажба на 6 бр. незастроени урегулирани недвижими имота – частна общинска собственост, отредени за жилищно строителство, по плана на с. Гривица, чрез публични търгове; Отчет за дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“; Докладна записка от директора на ДГ „Ралица“; Писмо от Регионалната организация на Съюз на слепите в България; Заявление от председателя на Сдружение „Диабет“ – Плевен; Предложение от проф. Константин Мутафчиев относно възстановяване на Програмата „Да пазим Плевен чист и приветлив през цялата година“; др.

ПК по „Стопанска политика и транспорт“ с председател Юлиян Йовков заседава от 16,00 ч. по дневен ред от 6 точки – комисията ще разгледа  внесените  финансови отчети за актуалното състояние на шест общински фирми за деветмесечието на 2023 г. /ДКЦ II, ДКЦ III, „Тролейбусен транспорт“ ЕООД, „Паркстрой“ ЕООД, „Инжстрой“ ЕООД и „Тибор“ ЕООД/.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Емил Пеев заседава от 17,00 ч. по дневен ред от три точки: Предложение за оправомощаване на кмета на Общината за решения, свързани с банковото обслужване на Община Плевен; Писмо от „Музикаутор“ относно спазване на Закона за авторското право и сродните му права; Писмо относно неваксинирани и необезпаразитени животни в частен имот.

19 ДЕКЕМВРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават 5 от комисиите – ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“, ПК по „Култура, читалища, вероизповедания и международна дейност“, ПК по „Образователна политика, наука и иновации“, ПК по „Противодействие на корупцията“ и ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“.

ПК по „Устройство на територията, екология, земеделие и гори“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 13,00 ч. по дневен ред от 8 точки. Комисията ще разгледа: План – сметка за приходите от такса битови отпадъци и разходите за услуги по събирането, извозването и обезвреждането на битови отпадъци и чистотата на територията на общината през 2024 г.; Предложение за безвъзмездно придобиване право на собственост върху поземлен имот, находящ се в Плевен на ул. „Ген. Столетов“, чрез дарение от собственика на имота; Одобряване на ПУП – ПРЗ за поземлен имот в кв.12 по плана на гр. Плевен; Отчет за дейността на ОП „Управление на общински земи и гори“; Предложение за сътрудничество от СНЦ „Северозападен регионален иновационен център по мехатроника“; др.

ПК по „Култура, читалища, вероизповедания и международна дейност“ с председател Димчо Дешев заседава от 14,00 ч по четири точки: Учредяване безвъзмездно право на ползване на три читалища /НЧ „Христо Ботев – 1925“ – с. Беглеж, НЧ „Ракитин – 1969“ – Плевен и НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1928“ – с. Търнене/ върху общински недвижими имоти; и разглеждане на преписка от „Музикаутор“ относно спазване на Закона за авторското право и сродните му права.

ПК по „Образователна политика, наука и иновации“ с председател Ева Маринова заседава от 15,00 ч. по седем точки. Част от тях са: Докладна записка от директора на ДГ „Ралица“; Предложение от директора на ДГ „Девети май“, гр. Славяново; Писмо от директора на СУ „Анастасия Димитрова“ относно неизплатени заплати по ТД на персонала за месец октомври 2023 г. и извършена проверка от Дирекция „Инспекция по труда“, гр. Плевен.

ПК по „Противодействие на корупцията“ с председател Тихомир Стойков заседава от 16,00 ч.

ПК по „Младежки дейности, спорт и туризъм“ с председател Камен Горанов заседава от 17,00 ч. Дневният ред на комисията включва: Предложение за изграждане и основен ремонт на открити спортни площадки в СУ “Стоян Заимов” – гр. Плевен, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” – с. Търнене и НУ “Христо Ботев” – с. Дисевица, по Програма за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 – 2026 г.; Предложение от директора на ОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Плевен относно даване разрешение за изготвяне на технически проект; Писмо от кмета на Община Плевен относно участие на общински съветници в комисия, съгласно Правилника за условията и реда за финансово подпомагане на спортни мероприятия, включени в Спортния календар на Общината.

Всички точки, включени в дневния ред на постоянните комисии за м. Декември, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец декември 2023 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-dekemvri-2023-g

Редовното заседание на Общински съвет – Плевен е насрочено за 21 декември (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 14 предложения и три питания от общински съветници.

Подобни новини

Back to top button