Политика

Три читалища в община Плевен ще продължат да ползват безвъзмездно общински имоти

Три читалища в община Плевен ще продължат да ползват безвъзмездно общински имоти за развитие на своята дейност. Общинският съвет на Плевен прие решенията на днешното си заседание и удължи срока на договорите им за ползване на съответните общински помещения както следва:

  • с 1 година се удължава договора на НЧ „Ракитин – 1969“ – гр. Плевен , и с нови 5 години на НЧ „Христо Ботев – 1925“ – с. Беглеж и НЧ „Св.св. Кирил и Методий – 1928“ – с. Търнене.

В Община Плевен е постъпило писмено заявление от Илка Георгиева – секретар на читалище „Христо Ботев – 1925″ – с. Беглеж, за учредяване безвъзмездно право на ползване върху общински недвижим нежилищен имот – частна общинска собственост, в населеното място, представляващ първи етаж от масивна двуетажна сграда (бивше училище). Срокът на договора за безвъзмездно право на ползване, сключен на 14.12.2018 г. между Община Плевен и читалището изтича и нуждата от общинския имот е причина за внасяне на днешното предложение.

Сключване на нов договор за учредяване безвъзмездно право на ползване върху предоставения до момента недвижим нежилищен общински имот е поискал и Любомир Маринов – председател на НЧ „Ракитин – 1969″ – гр. Плевен. Имотът е с административен адрес в жк „Сторгозия“. Срокът на предходния договор е изтекъл на 29.01.2023 г., но не е сключван нов поради промяна в ръководните органи на читалището.

В Община Плевен е постъпило заявление и от Първолетка Тоткова – председател на НЧ „Св. св. Кирил и Методий – 1928″ – с. Търнене, за учредяване безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим нежилищен общински имот, представляващ две помещения – библиотека и книгохранилище, с обща площ 110 кв.м, находящи се на втория етаж от двуетажна сграда за култура и изкуство в населеното място. Читалището е ползвало и досега съответния общински имот на основание сключен договор от 14.12.2018 г., за срок от 5 години. И в трите решения, приети днес от Общински съвет – Плевен за удължаване срока на договорите за безвъзмездно право на ползване на общинските имоти за читалищна дейност, се посочва, че всички консумативи и разноски за поддържането им ще бъдат за сметка на ползвателите.

Подобни новини

Back to top button