Образование

Конкурси за директори на 12 училища обяви РУО – Плевен

Днес в интернет страницата на регионалното управление на образованието – Плевен е публикувана Заповед от 5 януари 2024 г. на Началника на управлението, Албена Тотева, с която се обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” на училища на територията на област Плевен. Това става на основание чл. 90, ал. 2 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 217, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Наредба № 16 от 1 юли 2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските
институции в системата на предучилищното и училищното образованиеТърсят се директори за следните училища:

1. Основно училище „Климент Охридски“ с. Крушовене, Долна Митрополия

2. Средно училище „Евлоги Георгиев“ гр. Тръстеник ,Долна Митрополия

3. Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ с. ГорниДъбник, Долни Дъбник

4. Основно училище „Васил Левски“ с. Беглеж, Плевен

5. Основно училище „Христо Ботев“ с. Николаево, Плевен

6. Начално училище „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Славяново, Плевен

7. Основно училище „Валери Петров“ гр. Плевен, Плевен

8. Професионална гимназия „Захарий Зограф“ гр. Плевен, Плевен

9. Средно училище „Анастасия Димитрова“ гр. Плевен, Плевен

10. Основно училище „Христо Ботев“ с. Глава, Червен бряг

11. Обединено училище „Отец Паисий“ с. Радомирци, Червен бряг

12. Основно училище „Христо Ботев“ с. Рупци, Червен бряг

Изискванията към кандидатите за заемане на длъжността са следните:

 1. Да са български граждани; граждани на други държави членки; чужди граждани, ако са
  предложени по междудържавни спогодби; продължително пребиваващи в страната чужди
  граждани – със съгласие на началника на съответното регионално управление на образованието,
  или дългосрочно и постоянно пребиваващи в страната чужди граждани.
 2. Да имат не по-малко от 5 години учителски стаж.
  НИВО 0 [TLP- WHITE]
 3. Да притежават диплома за висше образование с образователно-квалификационна степен
  „магистър“.
 4. Да имат придобито образование и квалификация, които да позволяват изпълнението на
  чл. 33, ал. 4 от Наредба № 15 за статута и професионалното развитие на учителите, директорите
  и другите педагогически специалисти.
 5. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер независимо от
  реабилитацията.
 6. Да не са лишени от правото да упражняват професията.
 7. Да не страдат от заболявания и отклонения, които застрашават живота и здравето на
  децата и учениците, определени с Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при
  които не може да се заема длъжност на педагогически специалист.
  Изискването на т. 5 не се прилага за лицата, осъдени по наказателни дела, посочени в чл.
  1 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

Конкурсът ще се проведе в два етапа:

 1. писмен изпит, който включва решаване на тест;
 2. събеседване с кандидата, което включва и решаване на казуси, и защита на концепция
  за стратегическо управление на институцията.

Документите се подават от 11.01.2024 г. до 17:30 ч. на 12.02.2024 г., включително в
Регионалното управление на образованието – Плевен, адрес: ул. „Димитър Константинов“ № 23,
ет. 3, стая 324, или на електронна поща: [email protected] (подписани с електронен подпис
от кандидата).

Подобни новини

Back to top button