Общинска и държавна администрация

На 17 януари е конкурсът за началник на отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Плевен

Кандидатите за длъжността са трима

Трима са кандидатите за началник на отдел “Образование и младежки дейности” в Община Плевен и всички са допуснати до конкурс, става ясно от информация, оповестена на официалния уебсайт на Община Плевен. Кандидатите са: Л. Л. Г., Ц. И. Д. и Р. Б. М.

Конкурсът ще се проведе на 17 януари 2024 г. в Заседателна зала на 3-я етаж в сградата на Община Плевен (пл. “Възраждане” 2), като в 10 часа започва решаването на тест, а в 13,30 часа ще се състои интервюто с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

Тестът, който ще се предостави за решаване на допуснатите кандидати, и последващото интервю ще се основават на въпроси от следните  нормативни актове:

Закон за местното самоуправление и местната администрация; Закон за предучилищното и училищното образование; Закон за професионалното образование и обучение; Закон за общинската собственост; Закон за младежта; Закон за държавния служител; Кодекс на труда; Наредба № 16/2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността „директор“ в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; Наредба № 9/2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование; Наредба № 10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование; Наредби на Общински съвет -Плевен.

Началникът на отдел “Образование и младежки дейности” е пряко подчинен на директора на Дирекция „Хуманитарни дейности“ и го подпомага при изпълнение решенията на Общинския съвет и заповедите на кмета на Общината в областта на образованието и младежките дейности. Изпълнява и всички задължения, произтичащи от нормативни актове и разпореждания на директора на дирекцията, свързани с дейностите на Община Плевен и второстепенни разпоредители с бюджети.

Подобни новини

Back to top button