Право

В Окръжен съд – Плевен през 2023 г. са постъпили 2 289 дела, тенденцията към учеличаването им се запазва

Постъпилите дела за периода са 2 289 броя, което е с около 95 броя повече от предходната година за същия период. Запазва се тенденцията за увеличаване на постъпващите дела през последните три години, информират от Окръжен съд – Плевен.

По видове дела се наблюдава увеличение на наказателните дела, като през текущия период са постъпили около 200 броя повече, като увеличението при делата първа инстанция е 148 дела, а при втората инстанция около 50. Намаление в постъплението се вижда при гражданските дела с 56 броя – постъпили са 867 дела. При търговските дела също се забелязва намаление на постъплението. Тази година новообразуваните дела са 144 броя, като за същия период в предходната година постъпилите са били 196.

При гражданските деакл на първа инстанция се забелязва плавно покачване на постъпилите дела, вземайки предвид и предходните две години. Отново най-многобройни са делата свързани с искове за поставяне под запрещение, допускане на осиновяване, искове за произход и искове за обезщетение от деликт.

Постъпили в съда през 2023 година граждански дела втора инстанция са 669. В сравнение с предходната година, тук има леко намаление. Преобладават исковете за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение (65) и обжалване действия на частен съдебен изпълнител (58). Делата по исковете по Семейния кодекс, свързани с отношенията между родители и деца, издръжка, упражняване на родителски права са 62 броя, като тук влизат и 19 дела за защита от домашно насилие (миналата година са били 13). По Кодекса на труда за възнаграждения, незаконно уволнение, обезщетения са постъпили 31 броя дела, а предходната година са били 53 броя.

От разгледаните 270 броя дела първа инстанция, приключили са 176 (над 65%), като в тримесечен срок са решени 91 броя, което е около 52% от общо приключилите. Забелязва повишение на бързината, тъй като миналата година този процент е бил 45.

При въззивните граждански дела, които са 762 за разглеждане, близо 90% (681 бр.) са приключили през тази година, а в рамките на три месеца – 89% (606 бр.), като миналата година 84% от делата са приключили в тримесечен срок.

При търговските дела най-голям дял от постъпилите дела заемат исковете свързани с права и отношения породени от търговска сделка – 47 броя. Делата по несъстоятелност тази година са 15 броя, като има понижение от същия период за 2022 година, когато са били 31. Запазва се тенденцията за понижение на този вид дела, за отминалите три години, като през 2021 година те са били 51 броя.

При наказателните дела нй-голям е дела на тези за производство, пренасяне, търговия на наркотични вещества – 32 броя, за използване на платежен инструмент с неверни данни или без съгласието на титуляра – 16 броя, 14 дела са за смърт или телесна повреда в транспорта, 7 са делата за грабеж.

Делата приключили със споразумение са 64 броя (точно колкото и през предходната година за същия период), като 51 са внесените в съда споразумения, а по 13 от делата споразумението е постигнато в съдебно заседание.

За периода са постановени 36 присъди, като 3 от тях са оправдателни.

Постъпилите през 2023 година в Окръжен съд – Плевен частни наказателни дела са 782 броя, което е с около 170 повече за същия период през 2022 година. От разгледаните 800 броя са приключили 773. В тримесечен срок не са приключили само 7 от тях, като този показател не се е променил от предходната година.

Натовареността на съдиите от Окръжен съд – Плевен се движи около средната натовареност за страната.

Подобни новини

Back to top button