Общинска и държавна администрация

Община Плевен обяви конкурс за началник на сектор „Информационни технологии“

Днес в интернет страницата на Община Плевен е публикувано обявление за конкурс за за заемане на длъжността началник сектор „Информационни технологии” в  дирекция „Административно – информационно и техническо осигуряване”.

Минималните изисквания към кандидатите са:

  1. Да са пълнолетни и непоставени под запрещение български граждани, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария;
  2. Да са със завършено  висше техническо образование, с минимална образователно-квалификационна степен „бакалавър“; да нямат налагано дисциплинарно наказание „уволнение”, освен ако е заличено; 
  3. Да притежават минимален професионален опит /стаж по специалността/: 3 години.
  4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, освен ако не са реабилитирани;
  5. Да не са лишавани по съдебен ред от правото да заемат съответната длъжност;
  6. Минимален ранг за длъжността – III младши;

Има и допълнителни изисквания за:

1. Дигитална компетентност;

2. Компетентност, свързана с познаване на нормативни актове;

3. Организационна компетентност;

4. Комуникационна компетентност;

С предимство при назначаването, при постигнати крайни равни резултати от конкурсната процедура, ще се ползват кандидати, които притежават опит в държавна или общинска администрация и са българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България /чл.14, ал.1 от НПКПМДС, в сила от 09.04.2021 г. /.

Конкурсът ще се проведе по реда на раздел VII, чл. 33, т.1 и чл. 36   от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат.

Кандидатите трябва да подадат писмено заявление за участие в конкурса в 10-дневен срок от публикуването на обявлението. Към заявлението се прилагат следните документи:

1. Декларация от лицето, че е български гражданин, граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, не е поставен под запрещение, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода, не е лишен по съответния ред от правото да заема длъжността, за която кандидатства;

2. Копие от документ за завършено висше техническо образование, с  минимална образователно -квалификационна степен „бакалавър“;

3. Автобиография;

4. Копие от трудова / служебна книжка;

5. Медицинско свидетелство;

Документите се представят в оригинал или заверено от кандидата копие,  в цялост /от първа до последна страница /, като условие за допускане до конкурса.

Подаването става лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при  Община Плевен. Същите могат да се подадат по електронен път на  електронна поща [email protected], като в този случай заявлението и декларацията по т.VI.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.  

Основната заплата е 1 600,00 лв.

В съобщението не е посочена дата за провеждане на конкурсната процедура.

Подобни новини

Back to top button