Общинска и държавна администрация

Завършил „право“ с професионален опит поне 4 години се търси за директор на „Обществен ред и сигурност“ в Община Плевен

В интернет страницата на Община Плевен на 17 януари е публикувано обявление за конкурс за заемане на длъжността „директор на дирекция „Обществен ред и сигурност” при Общината.

Сред минималните изисквания към кандидатите са да са пълнолетни и непоставени под запрещение български граждани, граждани на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария; да са със завършено  висше образование по специалността „право”, с минимална образователно-квалификационна степен „магистър“; да нямат налагано дисциплинарно наказание „уволнение”, освен ако е заличено и да притежават минимален професионален опит от 4 години.

Посочени са и някои допълнителни изисквания, които включват и дигитална компетентност.

С предимство при назначаването, при постигнати крайни равни резултати от конкурсната процедура, ще се ползват кандидати, които:

  • притежават опит в държавна или общинска администрация;

Конкурсът ще се проведе по реда на раздел VII, чл. 33, т.1 и чл. 36   от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност, и провеждане на интервю с постигналите на теста минимален изискуем резултат

Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса. Към заявлението се прилагат няколко документа, описани в обявата.

Документите се подават в десетдневен срок от датата на публикуване на настоящето обявление, лично или чрез пълномощник в Центъра за административно обслужване на граждани при  Община Плевен или по електронен път на  електронна поща [email protected], като в този случай заявлението и декларацията по т.VI.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

Длъжността Директор дирекция ОРС при Община Плевен е под прякото ръководство на кмета на Община Плевен. Функциите са следните:

  • Организира цялостната дейност на дирекцията.
  • Изпълнява функции във връзка с ефективен контрол върху дейността на частните охранителни фирми осъществяващи охрана на обекти общинска собственост.
  • Участва в дейностите по изграждане, внедряване и управление на системите за видеонаблюдение на общинските обекти.
  • Осъществява непосредствени контакти и взаимодействие със структурите на МВР на територията на община плевен.
  • Осъществява и други дейности съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Индивидуалният размер на основата заплата за длъжността е 2 400,00 лв.

         

Подобни новини

Back to top button