ОбществоОбщинска и държавна администрацияПроблеми

12 предложения със занижени оценки са открили общински служители в Плевен

Община Плевен подаде на 18.01.2024 г. възражение до Дирекция „Жилищна политика“ на МРРБ, с копие до Омбудсмана на Република България, г-жа Диана Ковачева, с искане да бъдат върнати за преоценка проектните предложения, за които са констатирани несъответствия и  занижени оценки по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

Служителите на отдел „Наблюдение и контрол на проекти и програми“ в Община Плевен, след постъпилите множество жалби от Сдружения на собствениците, провериха на 100 % издадените в София индивидуални оценителни листове на всички подадени от местната администрация предложения за саниране на многофамилни жилищни сгради.

При проверката са установени несъответствия и занижени оценки на 12 проектни предложения по следните критерии:

       – по Критерий 1: Процент енергийно спестяване в годишното потребление на първична невъзобновяема енергия в резултат на енергоспестяващите мерки;

       – по Критерий 2: Очаквано годишно намаляване на емисиите на СО2 (екологични ползи) – тона/годишно;

       – по Критерий 4: Целесъобразност на инвестицията за енергийна ефективност като разгъната застроена площ на сградата/блок-секцията/групата от блок-секции;

       – по Критерий 5: Ниво на ангажираност на членовете на ЕС в СС към изпълнението на проекта;

       – по Критерий 7: Постигнато ниво на подобрение на жилищната инфраструктура след прилагане на мерките по ЕЕ. Проектът предвижда изпълнението на мерки, допринасящи за общия архитектурен облик на града в съответствие с одобрена от общинската администрация наредба/указания.  

Освен тези 12, неоснователно е изцяло отхвърлено 1 проектно предложение.

В изпратеното от Община Плевен възражение се казва, че искрено се надяваме и вярваме, че изложените от нас факти ще бъдат проверени и проектните предложения ще бъдат върнати в преоценка, респективно – ще бъдат финансирани.

До момента по Етап II на проекта са подадени 2 проектни предложения. Крайният срок за внасянето им бе удължен до 29 февруари 2024 г.

Община Плевен има одобрени за саниране 18 многофамилни жилищни сгради със средства по процедурата „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз. Одобрените проектни предложения са на обща стойност 27 846 968,53 лв. В резервен списък са включени проектните предложения за 40 жилищни сгради в Плевен на обща стойност от над 53 млн. лв.  

Подобни новини

Back to top button