ОбществоПолитика

Вижте дневния ред на комисиите в ОбС – Плевен

Постоянните комисии в Общински съвет – Плевен, се събират за заседания днес и утре /22 и 23 януари/, по предварително изготвен график. Заседанията се провеждат в Заседателната зала и в стая 36 /кабинет на Председателя на ОбС – Плевен/ в сградата на Община Плевен.

         22 ЯНУАРИ /ПОНЕДЕЛНИК/

Днес заседават пет от постоянните комисии – ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика”, ПК по „Обществен ред и сигурност“, ПК по “Бюджет и финансова политика”, ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” и ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“.

ПК по “Общинска собственост и инвестиционна политика” с председател Бойко Тодоров заседава днес от 13,00 часа в Заседателната зала на Община Плевен. Дневният ред на Комисията включва 14 точки. На вниманието на съветниците ще стоят следните предложения: Предоставяне безвъзмездно за управление на Общинска избирателна комисия – гр. Плевен, нежилищен имот – частна общинска собственост, помещение в сградата на ул. „Димитър Константинов“ №23б; Предложение относно изпълнението на Решение №034, прието на извънредната сесия на 11 януари относно закупуването на жилищния блок в жк „Кайлъка“; Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Ракитин – 1969“ върху общински недвижим имот, находящ се в жк „Сторгозия“, бл.5; Поредица от заявления от кметовете на малките населени места относно предвиждане на финансови средства за ремонти по места в бюджета на Община Плевен за 2024 г.; и др.

ПК по „Обществен ред и сигурност“ с председател Борислав Георгиев заседава от 13,30 часа в Заседателната зала на Община Плевен. Комисията ще обсъди предложения за увеличение на финансовите средства за охранителна дейност, внесени от кметовете на селата Беглеж и Дисевица.

ПК по “Бюджет и финансова политика” с председател Наталия Цанева заседава от 15,00 часа в ст. 36 в сградата на Община Плевен /кабинет на Председателя/. Дневният ред на Комисията включва 35 точки. Сред тях са: Предложение за определяне представител на Общински съвет – Плевен в Общото събрание на Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България; Предложение от председателя на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански относно създаване на Общински фонд „Култура“; Преписка от председателя на НЧ „Съгласие 1869“ – гр. Плевен, относно целево финансиране на читалището във връзка с предстоящо честване на годишнини от културния институт през текущата година; Приемане на Календар за младежките дейности на Община Плевен за 2024 г.; Изменение и допълнение на Тарифата за превоз на пътници от „Тролейбусен транспорт“ ЕООД. Комисията ще разгледа и поредица от искания, постъпили от малките населени места в общината, относно предвиждане на финансови средства за ремонти по селата в общинския бюджет за 2024 г., както и искане за  допълване на щатното разписание на Кметство Върбица с една щатна бройка за „озеленител“. По време на заседанието ще бъде обсъдена и преписка за финансово подпомагане на Детско-юношеската школа към сдружение общински футболен клуб „Спартак Плевен“ за 2024 г.

ПК по “Младежки дейности, спорт и туризъм” с председател Камен Горанов заседава от 16,00 часа в ст. 36 в сградата на Община Плевен /кабинет на Председателя/. Съветниците ще коментират предложения Календар за младежките дейности на Община Плевен за 2024 г. Ще бъде разгледана и точка относно изработка на проект за парк за отдих и спорт на територията на жк „Дружба“, както и предложение за определяне на общински съветници в състава на комисията по чл. 10 от Наредба №33 за финансовото подпомагане на спортните клубове на територията на община Плевен. Дневният ред на заседанието включва и представяне на две докладни записки – от директора на Центъра за работа с деца в Плевен и от директора на Центъра за подкрепа на личностното развитие – Ученическа спортна школа, относно необходимостта от финансови средства за двете институции за текущата година. Предложение внася и председателят на УС на Сдружение „Общински футболен клуб „Спартак Плевен“ – то е за финансово подпомагане на Детско-юношеската школа към клуба.

ПК по „Законност и контрол по изпълнение на решенията“ с председател Емил Пеев заседава днес от 17,00 ч. в Заседателната зала на Община Плевен. Комисията ще обсъжда предложение за продажба на застроен урегулиран общински недвижим имот на собственик на законно построена върху него сграда, представляващ поземлен имот, отреден за социални дейности, търговия и услуги в с. Коиловци. Ще бъде разгледано и искане за допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Плевен, както и предложение относно изпълнение на Решение №034, прието на извънредната сесия на 11 януари относно закупуването на жилищния блок в жк „Кайлъка“. Комисията по законност ще се запознае и с преписка, която касае искане да бъде преразгледан текст в Наредба №14, регламентираща реда за търговската дейността на територията на общината.

23 ЯНУАРИ /ВТОРНИК/

Във вторник заседават четири от постоянните комисииПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори“, ПК по “Образователна политика, наука и иновации”, ПК по “Култура, читалища, вероизповедания и международна дейност” и ПК по „Здравеопазване и социална политика“.

ПК по “Устройство на територията, екология, земеделие и гори“ с председател инж. Йордан Василев заседава от 13,00 часа в Заседателната зала на Община Плевен по дневен ред от 39 точки. Сред тях са: Предложение за одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2024 г. от общинските горски територии; Определяне на цени за дървесина на корен в имоти от Общинския поземлен фонд, намиращи се извън горските територии; Предложение за изграждане на комбинирано спортно съоръжение за стрийт фитнес, разположено към Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца с увреждания на ул. „Даскал Димо“ №7 в Плевен; Изработка на проект на парк за отдих и спорт на територията на жк „Дружба“ в Плевен; Приемане на схеми за разполагане на обемни светещи букви в селата Беглеж и Върбица; Обсъждане на предложения за разрешения за изработване на проекти за подробни устройствени планове; и др.

ПК по “Образователна политика, наука и иновации” с председател Ева Маринова – Найденов заседава от 14,00 часа в Заседателната зала на Община Плевен. Дневният ред на Комисията включва: Обсъждане на предложение от Николай Иванчев – директор на Фондация „На крилете на знанието“ относно младежки парламент и взаимодействието му с местната власт; Докладна записка от Ивайло Лазаров – Директор на Център за подкрепа на личностното развитие – УСШ относно финансовото състояние на Центъра; Докладна записка от Генадий Пъшев – директор на Центъра за работа с деца в Плевен относно финансовото състояние на ЦРД; и др.

ПК по “Култура, читалища, вероизповедания и международна дейност” с председател Димчо Дешев заседава във вторник от 15,00 часа в ст. 36 в сградата на Община Плевен /кабинет на Председателя/. Съветниците ще разгледат: Предложение за учредяване безвъзмездно право на ползване на НЧ „Ракитин – 1969“ върху общински недвижим имот, находящ се в жк „Сторгозия“, бл.5; Предложение относно създаване на Общински фонд „Култура“; Одобряване на средства за ремонт на залата на читалището в с. Мечка; Одобряване на средства за изграждане на първи етап на параклис в с. Горталово; Предложение от председателя на НЧ „Съгласие 1869“ – Плевен, относно целево финансиране на читалището през 2024 г.; Молба от председателя на Пенсионерския клуб в с. Къшин.

ПК по „Здравеопазване и социална политика“ с председател доц. д-р доц. д-р Бисер Борисов заседава от 16,30 ч. в ст.36 в сградата на Община Плевен /кабинет на Председателя/. Комисията ще обсъжда предложения за предвиждане на средства в бюджета на Община Плевен за 2024 г. за ремонти на покрива на сградата на Клуб на пенсионера в с. Беглеж и покрива на Здравната служба в населеното място. Ще бъде разгледана и молба от Пенсионерския клуб в с. Къшин, в която се изразява желание Клубът да остане на прякото управление на Община Плевен, а не на Кметство Къшин. 

Всички точки, включени в дневния ред на комисиите за м. Януари, са публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен: https://obs.pleven.bg/bg/, раздел „Заседания“/„Заседания на постоянни комисии през месец януари 2024 г. – https://obs.pleven.bg/bg/zasedaniya-na-postoyanni-komisii-prez-mesets-yanuari-2024-gРедовното заседание на Общински съвет – Плевен е насрочено за 25 януари (четвъртък) от 9.00 часа в Конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“. Предварителният дневен ред включва 45 точки, последните две от които са питания – от групата общински съветници „Възраждане за Плевен“ и от общинския съветник Чавдар Христанов.

Подобни новини

Back to top button