ОбществоОбщинска и държавна администрация

Бюджет 2024 на Плевен е за 182 милиона

В размер на общо 182 025 440 лв. е Бюджетът на Община Плевен за 2024 година, проектът на финансовия документ ще бъде обсъден публично на 26 януари, петък, от 17.00 часа в конферентната зала на Община Плевен в сграда „Гена Димитрова“.

Разходите по функция „Образование“ традиционно са най-големи – общо 87 806 194 лв. Следва я функция „Жилищно строителство и БКС“ – 18 882 400 лв., „Общи държавни служби“ – 12 550 193 лв., „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ – 12 409 851 лв., „Икономически дейности“ – 11 099 726 лв. Планираната сума за капиталови разходи е 13 601 056 лв., или 7.47 % от проекта на сборния Бюджет, а за култура, спорт, почивка и религиозни дейности – 9 909 052 лв.

Общо планираните приходи по Бюджета за 2024 г. на Община Плевен са 182 025 440 лв.

I. Имуществени данъци и неданъчни приходи – общо 42 752 914 лв.

1. От имуществени и други данъци планираните приходи за 2024 г. са 21 700 000 лв. – данък върху доходите на физически лица – 260 000 лв., имуществени данъци – 21 440 000 лв.

2. Планираните неданъчни приходи са 21 052 914 лв. Приходите и доходите от собственост са 5 841 805 лв.; общински такси – 9 510 000 лв.; глоби, санкции и наказателни лихви – 1 080 000 лв.; приходи от продажба на нефинансови активи – 6 113 000 лв.

II. Взаимоотношения с Централния бюджет – трансфери между бюджета на бюджетната организация и Централния бюджет /нето/ – 121 600 277 лв.

III. Трансфери от/за бюджети и сметки за СЕС –  –/минус/ 795 000 лв.

IV. Временни безлихвени заеми – –/минус/ 10 000 000 лв.

V. Финансиране на дефицита – 28 467 249 лв.

В Инвестиционната програма на Община Плевен за 2024 г. са планирани 14 201 056 лв. С предвидени от държавния бюджет средства ще бъде извършено инженерно и хидрогеоложко проучване и укрепване на няколко свлачища, ще бъдат ремонтирани противопожарната система на Панорама „Плевенска епопея 1877“, канализацията на ХГ „Илия Бешков“, покривите на детска ясла „Мир“ в Плевен и на детската градина в с. Опанец и др. С приходи от местни дейности се предвижда да бъдат направени ремонти на отсечки от общински пътища, на няколко улици в Плевен, изграждане на скейтборд площадката. Целевата субсидия за капиталови разходи е общо 3 758 800 лв., сумата е предимно за ремонт на улици и на общинската пътна мрежа. С други бюджетни средства е планирано разширение на гробищен парк „Чаира“, изграждане на игрище за плажен волейбол и комбинирана спортна площадка, дейности по изграждане водоснабдяване в с. Горталово, ремонт на Летния театър в парк „Кайлъка“ и др. 

Подобни новини

Back to top button