ПолитикаПраво

Удължиха до 26 февруари срока за избор на съдебни заседатели

Общински съвет – Плевен, взе решение да бъдат удължени сроковете по обявените допълнителни процедури за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен и Районен съд – Плевен. Причината е липсата на достатъчно кандидати, за да бъде допълнена квотата към двете съдебни инстанции. Желаещите да кандидатстват ще могат да го направят до 26 февруари, решиха на днешното си заседание общинските съветници.

Процедурите за определяне на съдебни заседатели за Окръжен и Районен съд – Плевен бяха открити с решения на Общинския съвет, приети през ноември миналата година. Със същите решения е избрана и временна комисия за провеждане на избора и срок за приключване на работата й 15 януари 2024 г. До посочената дата подадените заявления за съдебни заседатели за Окръжния съд са 7, а за Районен съд – Плевен – 13 заявления. Поради факта, че броят им е недостатъчен, Комисията е предложила удължаване на срока и по двете процедури.

С писма до Общински съвет – Плевен, административните ръководители на Апелативен съд – Велико Търново и Окръжен съд – Плевен изискват да се допълнят списъците на кандидатите за съдебни заседатели съответно за Окръжния и Районен съд – Плевен. В писмото от Апелативен съд – Велико Търново, е изискано да бъдат предложени кандидатури за попълване на списъка с определените общо 75 съдебни заседатели за Окръжен съд – Плевен, от които при първата процедура Общинският съвет е изпратил списък с 20 кандидати. Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Плевен, е определило общо 99 съдебни заседатели за Районен съд – Плевен, които трябва да бъдат избрани от Общинския съвет. Предложените при първата процедура кандидати са 29.

Съгласно Закона за съдебната власт, съдебни заседатели могат да бъдат дееспособни български граждани, които отговарят на следните условия:

– възраст от 21 до 68 години;

– имат настоящ адрес в община Плевен, която попада в рамките на съдебния район;

– имат завършено най-малко средно образование;

– не са осъждани за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

– да не страдат от психически заболявалия;

– да не са съдебни заседатели в друг съд;

– да не са общински съветници от съдебния район;

– да не участват в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

– да не работят в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район;

– да не е избиран за съдебен заседател повече от два последователни мандата към същия съд.

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка за съдебни заседатели за съответния съд, трябва да имат квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

Необходими документи за подаване:

Кандидатите за съдебни заседатели за Районен и Окръжен съд – Плевен подават следните документи:

  • подробна автобиография, подписана от кандидата;
  • нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;
  • медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;
  • данни за контакт на две лица. към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;
  • мотивационно писмо;
  • писмено съгласие;
  • декларация за липса на обстоятелствата по чл. 67, ал. 3;
  • документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.
  • декларация за съответствие с изискването на чл. 69, ал. 2 от ЗСВ

Кандидатите за съдебни заседатели и по двете процедури подават посочените документи в деловодството на Общински съвет – Плевен в срок от 26.01.2024 г. до 26.02.2024 г.

Процедурите по двата избора се провеждат от избраната временна комисия в състав: Владислав Монов – председател, Петя Василева – заместник – председател, Людмил Софрониев – секретар, членове: Борислав Щерев, Васил Петков, Герасим Петков и Ивайло Петров.

Комисията ще извърша проверка на документите на кандидатите, след което ще изготви доклад и списък с допуснатите. Списъкът и съответната придружаваща документация за всеки един кандидат ще бъдат публикувани на интернет страницата на Общински съвет – Плевен, най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а от Закона за съдебната власт. Изслушването на допуснатите кандидати ще се проведе в открито заседание на Комисията, като докладът от този етап също ще бъде качен на интернет страницата на Общински съвет – Плевен. Финал на процедурата е внасяне в Общинския съвет на докладна записка с проект за решение за определяне на съдебните заседатели съответно за Районен и Окръжен съд – Плевен, за Мандат 2024 г. – 2028 г.

Подобни новини

Back to top button