ЕкологияСтраната

Набират проекти в конкурса „Чиста околна среда“, финансиран от ПУДООС

Стартира ежегодният конкурс за 2024 г. в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“. Допустимите бенефициенти са общини, кметства, кметски наместничества, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси. За проекти на общини и кметства предвидените средства са до 15 000 лв. с ДДС,  за проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до 7 500 лв. с ДДС, информират от отдел „Разработване на проекти“ в Община Плевен. Всички кметове на кметства в общината вече са запознати с възможностите за кандидатстване по процедурата.

На свое заседание Управителният съвет на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ е приело да бъдат отпуснати средства в размер до 3 500 000 лв. общо за провеждане на Национален конкурс „Чиста околна среда – 2024 г.” за най-оригинален и екологично познавателен проект на тема „Обичам природата и аз участвам”.

Крайният срок за изпълнение на дейностите по одобрените проекти за общини и кметства е до края на м. ноември 2024 г., за училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до края на м. октомври 2024 г.

В класирането няма да бъдат включвани проекти на Заявители (кметства, кметски наместничества, райони на общини, училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси), които са получили финансиране в Националната кампания „Чиста околна среда“ през 2022 г. и 2023 г.

Обявите за конкурса с критериите за участие са публикувани на електронната страница на МОСВ.

 
Обява за конкурс за общини и кметства – Приложение 1

            Обява за конкурс за училища, ЦПЛР/ОДК и детски градини – Приложение 2

             Декларация за липса на двойно финансиране

             Декларация за потвърждаване актуалността на данните и автентичността на подписите

Конкурсните проекти се изпращат до деловодството на ПУДООС по Държавна единна електронна система за обмен на документи (Eventis, Акстър и др.), или по e-mail: [email protected]

Проектът, заедно с приложенията, задължително следва да бъдат сканирани и изпратени като един файл.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е, както следва:

      – За училища, детски градини и Центрове за подкрепа на личностното развитие/Обединени детски комплекси – 23.02.2024 г.;

       – За общини и кметства – 29.02.2024 г.

Таблица с входящите номера на всички постъпили проектни заявления ще бъде публикувана до 15.03.2024 г. на интернет страницата на ПУДООС – www.pudoos.bg , в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2024г.“. Резултатите от класирането на постъпилите заявления ще бъдат обявени в срок до 15.04.2024 г., отново на страницата на ПУДООС.

Снимката е илюстративна

Подобни новини

Back to top button