Общество

Започват обществените обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции с дейности в област Плевен

Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие на Северозападния регион, което е част от Областния информационен център в Плевен, обявява началото на обществените обсъждания на концепциите за интегрирани териториални инвестиции с дейности в област Плевен

Три от концепциите за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ), подадени в Северозападния регион за планиране и преминали проверката за административно съответствие и допустимост, предвиждат дейности в различни населени места в област Плевен. Индикативният бюджет за изпълнението им възлиза на 57 млн. лв. общо. 89% от тях, почти 51 млн. лв., са поискани от Програма „Развитие на регионите“, близо 5 млн. лв. е стойността на дейностите с финансиране от Програма „Околна среда“, 790 000 лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“ и 632 хиляди лв. от Програма „Образование“.

Концепцията на Община Долна Митрополия обхваща дейности в образованието, здравеопазването, туризма, енергийната ефективност и превенция на рискове от природен характер – изграждане на посетителски център в с. Байкал и на посетителски център с музей „Улпия Ескус“ в с. Гиген, реставриране, обновяване и развитие в музей на открито на парк „Ген. Лавров”, укрепване на активни свлачища в Сомовит, Божурица и Ореховица, дългосрочни мерки за равен достъп, качествено образование, личностно развитие и социална адаптация на учениците от училището интернат в с. Подем и от училищата в Тръстеник и в Горна Митрополия, подобряване на енергийната ефективност в студентското общежитие на Висшето военновъздушно училище, кампании за профилактични здравни мерки за жителите на общините Долни Дъбник и Гулянци, както и закупуване на апаратура за ранна диагностика и превенция на сърдечносъдови заболявания за болницата в Гулянци. Индикативният бюджет, необходим за реализирането им, възлиза на над 17 млн. лв. При успешно преминаване през процедурата на кандидатстване средствата ще бъдат осигурени от три програми: почти 12 млн. лв. от Програма „Развитие на регионите“, над 4,5 млн. лв. от Програма „Околна среда“ и 382 000 лв. от Програма „Образование“.

Концепцията на Професионалната гимназия по механоелектротехника в Плевен „Развитие на дуалната система за обучение“ залага на досегашния опит на училището в дуалното обучение, започнал с участие в българо-швейцарския проект ДОМИНО и минаващ през проекта на МОН „Подкрепа за дуалната система на обучение“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020. Целта е да допринесе за подобряване на съответствието на професионалното образование с реалните потребности на пазара на труда и да разшири обхвата на дуалната система на обучение, да повиши привлекателността й сред ученици, родители, работодатели, учители и да подкрепи прехода от образование към устойчива заетост. Инвестицията ще се осъществи на територията на община Плевен заедно с осем партньори. Дейностите включват допълнително обучение по професионална подготовка за ученици в първи гимназиален етап с акцент върху дигитални компетентности, свързани с професионалната област, както и допълнително чуждоезиково обучение по специалността. Предвижда се обучение на наставници от фирмите партньори в педагогически и методически умения, както и квалификация на учители, свързана с подготовка на база от обучителни материали, електронно съдържание и инструменти за оценка, помощни и методически разработки. Поискана е подкрепа от Програма „Образование“ в размер на 250 хиляди лева.

Реализирането на Стратегия „Единно здраве“ за Северозападния регион е в основата на концепцията на Медицинския университет в Плевен, която планира инвестиции и в три общини в област Ловеч. Тя предлага комплексно решение на проблеми в здравеопазването, образованието, екологичната градска среда и здравословния начин на живот. Инвестициите ще се насочат към превенция и ранна диагностика на сърдечносъдовите и онкологичните заболявания, към разширяване капацитета на ветеринарната медицина в Северна България и изграждане на обществени зелени зони със спортни съоръжения. Дейностите включват закупуване на подходящо оборудване за болниците, на мобилни кабинети и мобилни дефибрилатори, обзавеждане на зали за телемедицина и телепатология в УМБАЛ – Плевен, организиране на здравни кампании и осъществяване на профилактични прегледи за живеещите в общините партньори, както и изграждането на нов факултет по ветеринарна медицина с клиника за дребни животни в Плевен. Общият индикативен бюджет на концепцията възлиза на над 52,5 млн. лева – 12,5 млн. лв. за област Ловеч и близо 40 млн. лв. за планираните в област Плевен дейности. Над 38 млн. лв. от подкрепата за плевенските общини се очакват от Програма „Развитие на регионите“, а 790 000 лв. от Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Всяко заинтересовано лице или страна, може да се запознае подробно с планираните дейности от презентациите, качени на https://www.eufunds.bg/bg/node/14712

да направи препоръки или възражения, които да изпрати на електронната поща на ОИЦ – Плевен [email protected] (не по-късно от три дни след общественото обсъждане),

да подкрепи или възрази срещу концепцията, попълвайки анкета онлайн за

Концепцията за интегрирано развитие на територията на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник и Гулянци – партньорство за развитие на местния потенциал на https://forms.gle/q8JL6G7nsd5Ung8s6;

Концепция „Развитие на дуалната система за обучение в ПГМЕТ – Плевен“ на https://forms.gle/7e78Rvad2PRk6N7fA;

Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион на https://forms.gle/DzJ5AfPoksa9gH1f6 и

да се включи в събитията за обществено обсъждане при следния график:

Стратегия „Единно здраве“ за Северозападен регион с водещ кандидат МУ – Плевен:

19.02.2024      11:00   Плевен           зала на Медицинския университет

21.02.2024      11:00   Левски           зала 301 в Общинския съвет

21.02.2024      14:00   Пордим          зала на Общинския съвет

23.02.2024      14:00   Никопол        зала в Община Никопол

27.02.2024      11:00   Белене                        зала в Община Белене

28.02.2024      11:00   Искър             НЧ „Ламби Камбев 1893“

28.02.2024      13:00   Кнежа             Общински ресторант „Хибрид“

Концепция „Развитие на дуалната система за обучение в ПГМЕТ – Плевен“, с водещ кандидат Професионална гимназия по механоелектротехника:

21.02.2024      15:00   Плевен           Галерия Дарение „Светлин Русев“

Концепция за интегрирано развитие на територията на общините Долна Митрополия, Долни Дъбник и Гулянци – партньорство за развитие на местния потенциал с водещ кандидат Община Долна Митрополия:

20.02.2024      14:00   Долни Дъбник          НЧ „Илия Бешков“

22.02.2024      13:30   Долна Митрополия  салон в Общинската администрация

26.02.2024      11:00   Гулянци         конферентна зала

Паралелно с публичните консултации се осъществява финансова и техническа оценка от звеното за предварителен подбор на седемнадесетте концепции в Северозападния регион и ще бъдат приоритизирани според приноса им към Интегрираната териториална стратегия за развитие. Одобрените ще формират обща концепция за приноса на средствата от ЕС, като решението ще вземе Регионалният съвет за развитие. Подборът ще продължи с подаване на проектно предложение към всяка от финансиращите програми.

Подобни новини

Back to top button